Historie


Přes­né datum založení obce prak­ticky neex­is­tu­je, někde se uvádí období 1200–1250, jiný zdroj však uvádí letopočet dřívější, kolem roku 1097, kdy osad­ní­ci slo­van­ského půvo­du dali zák­lad i kostelíku, který zasvětili sv. Prokopu, největší osob­nos­ti té doby. (Sv. Prokop byl roku 1204 sva­tořečen)

Pro­to si také letos u příleži­tosti 4. sjez­du rodáků a přátel Nové Vsi nad Popelk­ou připomínáme 800 let od této výz­nam­né his­torické události. I dřívější název obce se lišil od dnešní podoby. Nová Ves u Lom­nice v Jičín­sku – to bylo označení obce až do roku. Původ­ní dřevěný kostelík byl něko­likrát přes­tavován, tak jak ho známe dnes, byl postaven roku 1747, o dva roky později přiby­la věž. Po 1. svě­tové vál­ce zůstal ve věži jen jeden zvon a “umíráček”. V roce 1925 byly pořízeny tři zvony nové, o které však zde­jší farnost také přišla, ten­tokrát se 2. svě­tové vál­ce. O nových zvonech se dlouho hov­ořilo, ale doba tomu nepřála. Sen se splnil až v roce 1990, kdy ze sbírky mezi věřícími, ale ostat­ními občany, rodáky, orga­ni­za­cemi se pořídi­ly dva nové zvony z díly v Brod­ku u Přerova. Velký zvon o váze 300 kg je zasvě­cen sv. Prokopu, na malém zvonu je obraz sv. Anežky. 2. břez­na 1991 byly zvony slavnos­t­ně posvě­ceny, za hojné účasti široké veře­jnos­ti, a 9. dub­na vyzd­viženy a usazeny za pomo­ci tech­niky do věže. Zvony byly pořízeny nák­ladem 150 000 ‚-Kč.

Ani budova fary nezůsta­la beze změn. Tak jako všech­ny budovy v min­u­losti, i tato byla původ­ně dřevěná, letopoč­tu však nedo­chovaného. Byla zbourá­na a v letech 1787- 88 postave­na zděná. Ale jak čas ukázal, opět nevy­hovo­vala, a pro­to se zase zbourala, a v roce 1893 už stála budova nová, už s jed­ním poschodím. Zub času ukázal svou nepřívě­tivou tvář a pos­tup­ně neoby­dlená fara začala not­ně chá­trat. Pro­to zas­tupi­tel­stvo obce zahájilo jed­nání o pří­pad­né koupi. Jed­nání se pro­ta­ho­vala, až v roce 2001 došlo rozhod­né­mu okamžiku a zhruba za 500 tisíc korun obec ten­to objekt i s přilehlými pozemky od řím­sko-katolické církve koupi­la se záměrem výs­tavby domu s pečo­va­tel­sk­ou službou. V krátké době bylo zadáno vypra­cov­ání pro­jek­tové doku­men­tace. Bohužel k jeho real­izaci se zatím v obec­ní pok­lad­ně nenachází tolik finančních prostřed­ků, i když bychom rádi starým spolu­občanům umožnili strávit posled­ní dny živ­ota v rod­né vsi.

Také osud budovy staré školy není nějak opti­mi­stický. Pro nevy­hovu­jící hygien­ické i provozní pod­mínky se zák­lad­ní ško­la v roce 1986 přestěho­vala do nové budovy mateřské školy /otevřené v roce 1978/, pro­tože v té době už bylo první poschodí prázd­né. Hod­ně se tenkrát také hov­ořilo o gen­erál­ní rekon­struk­ci budovy, dokon­ce už byla zpra­co­v­aná pro­jek­tová doku­men­tace. Ale vzh­ledem k tomu, že stále kle­sal počet narozených dětí, pos­tup­ně se od záměru upustilo. Od roku 1991 přešla mateřská ško­la opět pod obec, v roce 1993 byla obě ředi­tel­ství slouče­na v jed­no, takže dnes už samostat­ně mateřská ško­la neex­is­tu­je, ale ofi­ciál­ní název zní: Zák­lad­ní a mateřská ško­la v Nové Vsi nad Popelk­ou. Ani tato budova nezůsta­la ušetře­na pohrom – v roce 1982 vypukl požár v půd­ním prostoru.Druhé poschodí pro­to na půl roku obsadili řemeslní­ci, aby provedli potřeb­né opravy. V roce 1994, při průtrži mračen se odtrhla něko­lik plechů na střeše a voda promáče­la část stropu. V pros­in­ci 2003 při větrné smršti byla sev­erní část střechy zniče­na úplně. Místy bral vítr plech s lep­enk­ou i s prkny.Naštěstí vše proběhlo bez deště, takže nedošlo k ještě větším ztrátám .Fir­ma NOVESTA okamžitě proved­la nut­né úpravy, ale na celkovou opravu střechy dojde až v jarních měsících roku 2004.

 

Naši pozornost si jistě zaslouží i náš kul­turní dům. Ale vraťme se na samý začátek. K pohostin­ství , vlast­ně k sálu, bylo v letech 1957–60 přis­taveno jeviště, na tehde­jší dobu velice mod­erní, vyhovu­jící i v dnešní době. Pos­tup­ně začalo pohostin­ství i sál chá­trat. Našla se nadšená par­ta lidí ochot­ných o sobotách a nedělích věno­vat čas i elán společné­mu dílu. V roce 1978 se začalo s demolicí starého pohostin­ství a hned začal čilý staveb­ní ruch .V roce 1982 bylo nové pohostin­ství předáno veře­jnos­ti. Pro zají­mavost uvádím přehled o hostin­ských, kteří zde půso­bili : Fin­gerovi, Bartíkovi, Her­rman­novi a opět Fingerovi.V roce 2003 investo­vala obec do úprav v kuchyni pohostin­ství téměř půl mil­ionu Kč, aby tak vše vyhovo­valo přís­ným hygien­ick­ým před­pisům EU. Při výs­tavbě sálu však chy­běl dostatečný pros­tor pro společen­ské aktiv­i­ty spolků. Pro­to se kul­turní živ­ot přestěho­val do sokolovny. 23. červ­na 1984 byl nový sál za pří­tom­nos­ti většiny míst­ních občanů a hostů slavnos­t­ně otevřen. A tak se začal v Nové Vsi nad Popelk­ou rozví­jet bohatý kul­turní živ­ot. Divadel­ní spolek “Slo­van” kaž­doročně připrav­il divadel­ní před­stavení, kon­a­ly se kon­cer­ty výz­nam­ných hudeb­ních skupin i pop­ulárních zpěváků, zaví­tali k nám také známí fil­moví her­ci. Jistě sto­jí zato si něk­terá jmé­na připome­nout: Walde­mar Matuška, Eva Pilarová, Stan­da Procházka, Petr Novák, Petr Spálený, Josef Zíma, Michal Tučný, Věra Mar­ti­nová, Jožka Černý, i nedávno zes­nulá Hele­na Růžičková. Se svým kon­certem tu také vys­tupo­vala skupina Black Wards – mladí nás­tup­ci leg­endární skupiny The Beat­les. Po zániku KK JZD i Slo­vanu však naši občané nepřicháze­jí o radost z divadel­ních před­stavení. Kaž­doročně se u nás před­staví Divadel­ní spolek Tyl z Lom­nice nad Popelk­ou .Sál v žád­ném pří­padě nezůstává opuštěný. Aktivní TJ Sokol tady zajišťu­je pravidel­né cvičeb­ní hodiny prak­ticky pro všech­ny věkové skupiny, hra­je se tu vole­jbal, stol­ní tenis, v zim­ním období zde ladí for­mu úspěšní novoveští fot­bal­isté.

Dlouho měla Nová Ves nad Popelk­ou jen malé koupal­iště.Dík tehde­jší­mu předse­dovi JZD Ladislavu Noskovi a ostat­ním členů MNV se po dlouhých jed­náních začalo v roce 1969 s výs­tavbou bazénu velkého, který byl otevřen při 1. sjez­du rodáků v roce 1974. V min­ulém roce se za přis­pění stát­ní dotace na rozvoj tur­i­stick­ého ruchu v rám­ci Mikrore­gionu Tábor proved­la rekon­strukce malého bazénu včet­ně fil­trace , a tak se může­me pochlu­bit jed­ním z nejhezčích dět­ských bazénů v okolí.

 

Při 1. sjez­du byla také předá­na Sboru požární ochrany, jak zněl tehdy název pro Sbor dobro­vol­ných hasičů, nová budova požární zbro­jnice, na jejíž stavbě odpra­co­v­alo mno­ho tisíc brigád­nick­ých hod­in člen­ové sboru i ostat­ní občané Nové Vsi nad Popelk­ou. Pro­tože se začal zdárně rozví­jet požární sport i u nás, SDH si pron­a­jal od obce pozemky za požární zbro­jnicí, provedl tu nut­né terén­ní úpravy a pros­tor nyní slouží k tréninkům i k vlast­ním soutěžím. Pro pořádání soutěží se však muselo vyměnit nevy­hovu­jící elek­trické vedení po sloupech za vedení kabelové,aby se zajis­ti­la bezpečnost všech zúčast­něných

Na podz­im roku 1968 se také dokonči­la výs­tavba nové samoob­sluhy, která jako jed­iná neby­la budová­na v akci “Z” Patři­la Spotřeb­ní­mu družstvu Jed­no­ta Jilem­nice. Jako první vedoucí zde až do odchodu do důchodu v roce 1980 půso­bil Josef Kynčl. V roce 1996 obec budovu od Jed­no­ty koupi­la, a tím se sta­la pron­a­jí­matelem pro další zájem­ce. Po Vlas­tim­ilu a Aleně Bičíkových si ke kon­ci min­ulého roku samoob­sluhu pron­a­jala Hana Zají­cová. Krámek na vsi není v žád­ném pří­padě zlatý důl. Je to služba těm, kteří zůstá­va­jí věrni malým obchůd­kům, přede­vším starším lidem, kteří nema­jí tu možnost obstarat si nákupy ve velkých mar­ketech. Pro­to také obec samoob­sluhu koupi­la, aby obchod na vsi nezanikl, aby tu uprostřed vsi tře­ba nevznikl “mrtvý skladový pros­tor”.

Ovšem za nejpod­stat­nější inves­ti­ci za uplynulých deset let je považová­na úplná ply­nofikace obce. V roce 1995 se začalo pra­co­v­at na pro­jek­tové doku­mentaci, násled­ně na staveb­ním pov­olení a v roce 1997 se začalo kopat a kopat.Sen o zave­dení plynu do obce se stal skutečnos­tí. První eta­pa se zakonči­la tlakovou zkoušk­ou v září a už v říjnu byl na zem­ní plyn připo­jen první domek.Hned se připravo­vala pro­jek­tová doku­men­tace pro eta­pu druhou, ten­tokrát už s přípo­jkami od STL po HUP/hlavní uzávěr plynu/, takže občanům uby­ly starosti s obstaráváním staveb­ního povolení.Vlastní stavba netr­vala dlouho, ale admin­is­tra­tivní záleži­tosti pro­ta­ho­va­ly vydání staveb­ního povolení.Ke kolau­daci a propo­jení obou tras došlo až v pros­in­ci 2003. Celou tuto velk­ou akci obec hradi­la jen z vlast­ních zdro­jů, bez stát­ní dotace nebo půjčky. Částka se vyš­pl­ha­la až k 7 mil. Kč.

Budova obec­ního úřadu také volala po rekonstrukci.Přístavbou se rozšíři­la úřadov­na , Česká poš­ta se přestěho­vala do nových pros­tor po České spořitel­ně, která se v Nové Vsi nad Popelk­ou ukonči­la svou čin­nost k 31.12.1993, vznikly tu čtyři obec­ní byty , do kterých se hned mohly nastěho­vat mladé rodiny.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.