Znak a prapor

O znaku obce Nová Ves nad Popelk­ou se už dlouho hov­ořilo. Dnes už obec svůj znak má. Co tomu ale před­cházelo?

Tu a tam vznika­ly různé výt­varné kreace. Žád­ný amatér však není nato­lik schop­ný, aby všem přís­ným poža­davkům heraldické komise vyhověl.

 

prapor1

 

Pro­to se obec rozhod­la pro renomovanou fir­mu s dlou­ho­le­tou tradicí. Zas­tupi­tel­stvo vybralo z něko­lika před­ložených návrhů ten, který nejvíce odpoví­dal jeho před­stavám. A pak už bylo jen na heraldické komisi, aby návrh posoudi­la a před­loži­la par­la­men­tu ke schválení. 21.ledna 2002 převzal starosta obce Fran­tišek Špi­car spolu s mís­tostarostk­ou Danou Crhovou z ruk­ou tehde­jšího předsedy posla­necké sně­movny Václava Klause rozhod­nutí o udělení znaku a pra­poru Nové Vsi nad Popelk­ou. Ke kon­ci roku 2002 byl vyšit i pra­por, který je ozdobou naší zasedací síně .

 

Při výt­varném zpra­cov­ání znaku vycházel autor z his­torick­ých pra­menů. Z mladší gen­er­ace už málok­do ví, že se v obci nacháze­ly dvě tvrze.

 

znak1

 

Pro­to jsou na znaku dvě věže. Na horním kon­ci, dod­nes zvaném “Na ohradě”, byly ještě na začátku 19. sto­letí patrny vod­ní příkopy. V zák­ladech statku na tom­to místě se při bourání našlo husí vejce a na dně příkopu množství pálené hlíny. Proč zrov­na husí vejce? Ta se totiž dávala do zák­ladů napřík­lad spolu se živými beránky namís­to starého pohan­ského zvyku zazdívání dětí, aby stavba byla pevnější. I husa ve znaku má svůj výz­nam – sym­bol­i­zo­vala ochran­i­tel­sk­ou moc. Druhá tvrz se nacháze­la kolem čp. 120 (Crhovi)/, ale uvádělo se, že se žád­né konkrét­ní důkazy nedo­chova­ly. Že tam tvrz kdysi stála, se předá­valo z gen­er­ace na gen­eraci jen úst­ním podáním. Vše se změnilo, když Václav Crha při kopání studně objevil hliněný hrnec plný grošů. Zelený štít před­stavu­je zeměděl­sk­ou oblast, stříbrná vlnitá pata s mod­rým vlnitým břevnem sym­bol­izu­je Popelku.

 

Takže prak­ticky 800 let od svého založení se obec Nová Ves nad Popelk­ou dočkala svého znaku i pra­poru.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.