Knihovna

ÚVOD A KONTAKT

Otevřeno: každý ČTVRTEK od 17.00 do 19.00 HODIN

Kon­takt kni­hovny: Jaroslav Koucký, kni­hovník
E-mail: knihovnanvp@tiscali.cz

knih knihy1

 

Kni­hov­na má v Nové Vsi nad Popelk­ou dlou­ho­le­tou tradi­ci. Byla založe­na 30.ledna 1881 pod názvem “Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lom­nice v Jičín­sku”. Spolková míst­nost byla tehdy ve škol­ní budově a výpůjční hodiny se stanovi­ly na neděl­ní odpoled­ne. Kon­cem roku 1890 měla kni­hov­na už 1439 evi­dovaných svazků. Během let se něko­likrát stěho­vala. Svo­je mís­to našla v domě čp. 210 (Vítovi), v pod­kroví “obecňáku”, dvakrát se stěho­vala do Děd­kovy vily, byla v zák­lad­ní škole. Až po dokončení kul­turního domu získala konečně důs­to­jné mís­to tam. Měni­ly se i názvy až k tomu dnešní­mu – obec­ní kni­hov­na. Měnili se i kni­hovní­ci:Antonín Miz­era, Petr Fišar, Hana Vrab­cová. Od ní převzal v roce 1975 roli kni­hovníka Jaroslav Koucký. Nyní fond kni­hovny čitá 6.180 svazků, 140 evi­dovaných čtenářů, za rok 2003 bylo vypůjčeno 1285 knih.

knih jk2

Součást kni­hovny je také videotéka s filmy zachy­cu­jícími živ­ot v obci, které natočil Miloslav Malý. Občané mají možnost si také tyto kaze­ty půjčo­vat Ale čtenářů stále ubývá, hlavně mládež zatím nenašla ten správný vztah k lit­er­atuře.

 

ZPRÁVA O VZNIKU ČTENÁŘSKÉHO SPOLKUNOVÉ VSI

(Výňatek z “Pro­tokoly a zprávy čtenářského spolku v Nové Vsi u Lom­nice v Jičín­sku”)
zap­sal Jos.J.Fučík
Zřídi­ti spolek duševně vzdělá­vací v Nové Vsi bylo myšlenk­ou již něko­lika mužů v různých dobách. Nejlépe hodil se k témuž účelu spolek čtenářský. byla tu založe­na před lety kni­hov­na pro lid, než bohužel – nezby­lo z ní nic jiného, než skříň pro kni­hy s nápisem “Novoveská kni­hov­na” umístěná ve škol­ní budově.

knih dipl1

Myšlenky vzdělávání lidu čtením ujal se na podz­im min­ulého roku Josef Fučík, naleznu­to vydat­né pod­pory mravné i hmot­né u pp. Jos. Lad. Maška, poslance na sně­mu Českém a na říšské radě, naše­ho veleváženého občana a ob. staršího, vel. p. P. Jos. Klapálka, koop­erá­tora, p. Ant. Vojtíška, ob. starosty a mn. j. – Dne 24.října 1880 odbývá­na byla v příčině té porada, v níž usne­seno vydati pro­volání a poslati těm občanům, v nichž se již napřed sou­di­ti mohlo, že by ku nové­mu spolku přis­toupili. Pro­voláním tím sezváno bylo 128 občanů na 1/2 4. hod. odpoled­ní 31. dne měsíce říj­na ku všeobec­né poradě v spolku. 72 pod­pisy poz­vaných dosvědči­ly potře­bu spolku; na schůzi té bralo )část asi 60 občanů, z nichž se 37 jako pří­tom­ných podep­sa­lo. Schůzi té předsedal pan Jos. Lad. Mašek. Slovy srdečnými spů­sobem srozu­mitel­ným vyložil důleži­tost spolčování, při čemž poukázal na to, že mno­hem menší osady mají již nějaký spolek. Vyložil dále potře­bu spolku čtenářského v obci zde­jší. Pro­ti zařízení spolku nebyl nikdo. Aby pak byl všem znám účel spolku a prostřed­ky k dosažení jeho, jakož i prá­va a povin­nos­ti jed­notlivých členův, přečetl Jos. Fučík návrh stanov. Stanovy ty byly ve svém všeobec­ném rázu při­jaty, rovněž vysvětlivky a dodatky.

 
Zvlášt­ní­mu komité bylo uloženo zasa­di­ti se o úřed­ní schválení stanov. K návrhu p. předse­dově zvoleni byli akla­mací pp. Ant. Vojtíšek, starosta, Jos. Lad. Mašek, Jan Miz­era (č. 162) a Ant. Crha, ob. starší koop­erá­tor p. P. Jos. Klapálek a ml. učitel Jos. Fučík.

 
Zak­lá­da­jící výbor měl svou prv­nou schůzi 3. dne měsíce listopadu 1880, ve které ujed­nal se o jed­notlivostech stanov. Stanovy ty byly v 5 opisech poslány ku schválení. Dne 11. pros­ince došel nás od sl. c. k. okr. hejt­manství v Semi­lech násle­du­jící dopis:

Čís­lo 8188
” Panu Antonínu Vojtíškovi
obec­ní­mu staros­tovi a soudruhům v Nové Vsi!

Vysoké c. k. mís­to­drži­tel­ství v Praze rozhod­nutím ze dne 2.prosince 1880 č. 71009 ráčilo zaražení nepol­i­tick­ého spolku pod jménem “Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lom­nice” v zák­ladě §4 et 6.zákona spolčo­vacího daného 15.listopadu 1867 č. 134 z. ř. zakáza­ti, poně­vadž v před­ložených stanovách žád­ná ustanovení o spů­sobu plat­ných usne­sení val­né hro­mady vyj­ma pří­pad roze­jítí se spolku a smírčí soud /: §25 :/ obsaže­na nej­sou a také niče­ho obmyšleno není pro ten pří­pad, kdy­by starosta spolku sám byl ve sporu a sváru, který má smírčí soud vyrov­nati, anebo co předseda výboru ve sporu se naléza­jícího, byl zúčast­něn, ve kterýchž pří­padech jemu vol­ba vrch­níka smírčího soudu ponechá­na býti asi nemůže.
Z toho Vám dávám vědo­mosť s doložením, že máte na vůli ponecháno z vyh­lášeného zákazu k vysoké­mu c. k. min­is­ter­stvu vni­tra v 60 dnech se odvolati, anebo ve smys­lu výtek opravené stanovy opět před­loži­ti. Čtyry ste­jnopisy před­ložených stanov vracím, připomí­na­je, že pátý ste­jnopis vysoké c. k. mís­to­drži­tel­ství k úřed­ní potře­bě zadrželo.
V Semi­lech, dne 9.prosince 1880.
C.k. okres­ní hejt­man:
Hawle”

 
Zatím­ní jed­natel psal u věci té ihned p. Jos. L. Maškovi, tehdáž právě ve Víd­ni dlící­mu, načež bylo usne­seno stanovy ve smys­lu toho­to přípisu doplni­ti a v nových 5 opisech ku schválení dodati. Tak stalo se 20. dne měsíce pros­ince. Výlo­hy na kolky (4 zl. 1 zl. od psaní 3 opisů) daroval p. Jos. Lad. Mašek, ostat­ních 7 opisů opatřil Josef Fučík.
14.dne m. led­na došlo pak pov­olení spolku:

Čís­lo 350
“Panu Antonínu Vojtíškovi,
obec­ní­mu staros­tovi a zatím­ní­mu
předse­dovi “Čtenářského spolku” v Nové Vsi!

Vysoké c.k. mís­to­drži­tel­ství v Praze vyne­sením ze dne 4.ledna 1881 č. 79071 ráčilo ozná­mené zaražení nepol­i­tick­ého spolku pod názvem “Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lom­nice v Jičín­sku” dle před­ložených stanov povoli­ti. Jeden ste­jnopis stanov vydává se Vám s doložením, že pak­li vysvědčení svého právního býtí sobě opatři­ti chcete, musíte oň dle §9 zákona spolčo­vacího daného 15.listopadu 1867 na 50 kr. kolku žádati a stanovy zla­tovým kolkem opatřené k žádosti přiloži­ti. Zároveň odesílám dva vzo­ry k tomu cíli, abyste tiskopis I hned po ustavení spolku ve všech rubrikách řád­ně vyplnili a sem před­ložili; tiskopis X zůs­tane v uložení spolku a bude dle téhož vzoru spolek kaž­doročně zprávu o čin­nos­ti podá­vati vždy za prošlý rok sluneční.
Také vol­ba hod­nos­tářů dle stanov spolku musí tři dni napřed zde býti ozná­me­na, jakož také jmé­na zvolených hned po vol­bách sem písem­ně podaná.
V Semi­lech,
12.dne m. led­na 1881
C.k. okres­ní hejt­man:
Hawle”

 
Zprá­va o pov­olení spoku jakož i pozvání ku přis­tupování do spolku a ku příští prvé val­né hro­madě byla 14. dne m. led­na sep­sá­na a jed­notlivcům zaslá­na.
Zak­lá­da­jící výbor obrátil se na jed­notlivé knihkupce, aby dle možnos­ti přis­pěli milodary ku kni­hovně, kteráž zařízena býti měla. Pp. Fr. A. Urbánek v Praze věno­val 40, Fr. Šimáček v Praze 12, K. Vačle­na v Ml. Boleslavi 4 kni­hy a I. Vilímek v Praze 7 spisů, začež jim písem­né díky zaslány byly. P. Jan Pašek v Jičíně ochot­ně slí­bil nejprvé vyhověti žádosti té, než bohužel, nedostál dosud dané­mu slibu. Pp. I. L. Kober a Jan Otto v Praze slí­bili dáti srážku. Vel.p. P. Jos. Klapálek věno­val kni­hovně 14 (=23 spisy) a ml. uč. Jos. J. Fučík 17 svazků. Paní Alb. Mašková, choť poslance, položi­la vklad 10 zl. jménem “Čtenářského spolku” do “Zlaté kni­hy” v Písku. Sl. ob. výbor v Nové Vsi povo­lil 26.listopadu ku žádosti zak­lá­da­jícího výboru 20 zl. z obec­ní pok­lad­ny ku účelům spolku. Na nový rok provo­zo­vali zde­jší ochot­ní­ci “Bratří” a “První nebožtík”; čistý výtěžek 10 zl. 35 kr. byl nám též ode­vzdán. Mimo to supořá­dal Jos. Fučík tombolu, jejíž čistý výtěžek obnáší 18 zl. 10 kr. Dary do výher této tomboly přis­pě­ly násle­du­jící dámy a páni: Albi­na Mašková, choť z. a ř. poslance, Fil­ip­ina Maško­va z č. 66, Marie Císařo­va č. 123, Justi­na a Anna Strán­ských č. 57, Eleono­ra Mize­rova č. 115, Fran­tiška Matoušo­va č. 119, Marie Mize­rová (švadle­na) č. 183, Fran­tiška Zelinková, choť učitele, Fran­tiška Bernar­dova č. 56, Albi­na Mlád­ková č. 62, Anna Řep­ko­va č. 60, rod­i­na Ottmarova, d.p. P. Jos. Doubrava, farář, vel.p. P. Jos. Klapálek, Jos. Hadinec č. 67, K. Sedláček č. 55, Jos. J. Fučík, Ant. Vojtíšek č. 58, Fr. Bernard č. 41, Jan Poko­rný č. 81, Nosek č. 73, ves­měs v Nové Vsi, pak Truh­lářová, Marie Slavíko­va, Justi­na Crhová, Anna Lásko­va a Marie Doubravských v Lom­ni­ci.
Knih koupi­lo se za 10 zl. 16 kr.; vazba stála dosud 12 zl. 15 kr. Výlo­hu na památ­ní kni­hu (6zl.30kr.) zaprav­il Jos. Fučík

Pro­tokol sep­saný o první val­né hro­madě “Čtenářského spolku” v Nové Vsi 30.dne měsíce led­na 1881 ve 3 1/2 hod. odpoled­ne Jose­fem J. Fučíkem
1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 1. Z míst­ní kni­hovny má právo si půjčo­vat každý občan ČR po před­ložení občan­ského průkazu.
 2. Čtenář svým pod­pisem na přih­lášce potvrzu­je, že se seznámil s výpůjčním řádem, že jej bude dodržo­vat
 3. Mládeži do 14 let se půjču­je pouze dět­ská lit­er­at­u­ra. Přih­lášku pode­píší rodiče, kteří svým pod­pisem souh­lasí, aby dítě navštěvo­valo kni­hovnu. Rodiče nesou zod­pověd­nost za vypůjčené kni­hy svého dítěte.
 4. Čtenář je povi­nen infor­mo­vat kni­hovnu ihned o změně bydliště, okamžitě hlásit infekční choroby v rod­ině – po dobu infekčního onemoc­nění se kni­hy čtenářům nepůjču­jí.
 5. Kni­hov­na vys­taví každé­mu čtenáři “Čtenářský průkaz” zdar­ma. Za ztrá­tu průkazu zplatí čtenář 5,- Kč.Poplatky za půjčování:
  2,- Kč – 1 ks knížky s poř. č. pro dospělé a naučná
  0,50 Kč – 1 ks knížky s poř. č. pro mládež
  1,- Kč – 1 ks časopisu
  Kni­hovník může u atrak­tivních knižních tit­ulů a časopisů zvýšit poplatek za vypůjčení až na 5,- Kč.
  Může také zkrátit výpůjční lhů­tu na 1 týden.
 6. Výpůjční lhů­ta u knih i časopisů je 1 měsíc. Po uplynutí výpůjční lhů­ty může být výpůjčka na žádost čtenáře prod­louže­na (není-li kni­ha žádá­na jiným čtenářem). Po uplynutí výpůjční lhů­ty zasílá kni­hov­na upomínku: 1. upomínka – 10,- Kč 2. upomínka – 30,- Kč 3. upomínka – 50,- Kč Nevrátí-li čtenář kni­hy po 3. upomínce do 14 dnů, budou kni­hy nebo jejich hod­no­ta vymáhány, včet­ně vzniklých výloh, občan­sko­právním řízením.
 7. Každý čtenář obdrží dok­lad o zapla­cení poplatků.
 8. Čtenář je povi­nen hlásit před odchodem z kni­hovny zjištěné poškození kni­hy, jinak se vydává v negezpečí, že poškození bude hra­dit sám.
 9. Ztra­ce­nou nebo poškozenou kni­hu vinou čtenáře uhradí čtenář ste­jným zachovalým výtiskem nebo poskyt­ne úhradu ve výši poři­zo­vané ceny ztra­cené kni­hy.
 10. Čtenář nemá právo půjčo­vat kni­hy vypůjčené z míst­ní kni­hovny dále svým známým apod.
 11. Právo půjčo­vat si kni­hy zaniká: a) odhlásí-li se čtenář sám
  b) porušu­je-li sous­tavně výpůjční řád
  c) po dobu trvání nakažlivé choroby
 12. Požadu­je-li čtenář kni­hu, kter­ou kni­hov­na nemá ve svém fon­du, zajistí výpůjčku z jiné kni­hovny prostřed­nictvím mezikni­hovní výpůjční služby.

Schváleno v obec­ním zas­tupi­tel­stvu dne 2.března 1995

Za OZ: Fran­tišek Špi­car, starosta
Za MLK: Jaroslav Koucký, kni­hovník

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.