Škola

His­to­rie školy v Nové Vsi n. Pop. (Josef Jan Fučík)

Zák­lad­ní ško­laZde­jší zák­lad­ní ško­la je orga­ni­zo­vaná jako dvo­jtříd­ní se škol­ní druži­nou. Ve škol­ním roce 2001/2002 se zavedl ke stá­va­jící čtyřem ročníkům ještě ročník pátý, ale bohužel se ten­to stav udržel jen po dva roky.

 
Jak už bylo uve­de­no, od roku 1986 sídlí ZŠ v budově MŠ, od 1.září 1993 se obě ředi­tel­ství slouči­la a od 1.1.2003 přešla ško­la na právní sub­jek­tiv­i­tu. Po odchodu dlou­ho­leté ředitelky Lud­mi­ly Vaňoučkové do důchodu byl v roce 1994 jmen­ován do funkce ředitele školy jmen­ován Mgr. Pavel Antoš ze Staré Paky. Zde půso­bil jeden rok a pak odešel na Škol­ský úřad v Semi­lech. Po jeho odchodu se u nás ředitelé, lépe řečeno ředitelky, prak­ticky po roce stří­dali. (M. Kynčlová, M. Vitulová,D. Věchtová,A. Hůlková), až po součas­ného ředitele Mgr. Vilé­ma Celfla z Lom­nice nad Popelk­ou. Ke změnám docházelo i u ostat­ních vyuču­jících (H. Kutková, J. Rohlena,L. Cer­manová). Dnes působí na škole kromě ředitele učitelka Kateři­na Jan­dová a Ale­na Kynčlová, která je stálicí ped­a­gog­ick­ého sboru a vede škol­ní družinu.Také obsazení škol­ní kuchyně je stálé. Po odchodu do důchodu Marie Rej­manové se o zdravé stravování stará Zde­na Mize­rová a Jaroslava Fajfrová, která je zároveň i vedoucí škol­ní jídelny.Protože počet strávníků neustále kle­sal, nabíd­lo ředi­tel­ství školy možnost ode­bírání obědů i širší veře­jnos­ti. Tuto nabíd­ky využili jak občané míst­ní, tak ze Syřen­o­va a Žďáru u Kum­burku. Škol­nice Ilona Svo­bodová odešla na mateřsk­ou dov­ole­nou a na její mís­to nas­toupi­la Jana Elsnerová.

 
Škol­ní rok 1996/97 začí­nal ve třídách vybavených novým nábytkem, k dalším úpravám , ten­tokrát staveb­ním, došlo o prázd­ninách roku 2001. Do stís­něného pros­toru družiny se přestěho­vala jed­na tří­da, druži­na se spo­ji­la s jídel­nou a tím získala dostatečný pros­tor pro rozvoj svých aktiv­it, je tu mís­to pro počí­tače, je tu mís­to pro hry i zábavu. Pro zřízení 5. ročníku se muse­ly vybu­dovat i vyhovu­jící WC.

 
V novoveské zák­lad­ní škole se učí podle pro­gra­mu Zák­lad­ní ško­la, na doplnění výuky žáci absolvu­jí plavecký výcvik v jilem­nick­ém bazénu, zdokon­alu­jí se v bruslení na lom­nick­ém zim­ním sta­dionu nebo se využívá přírod­ní ledová plocha v obci.Využívá se také míst­ní lyžařský vlek. Zák­lad­ní návyky v dopravní výchově si děti osvo­ju­jí na dopravním hřišti. Žáci se zapo­ju­jí do sběru léčivých bylin, vys­tupu­jí s kul­turním pro­gramem při zasedání zas­tupi­tel­st­va obce, při vítání občánků. Účast­ní se tur­na­je ve stol­ním tenisu i lehkoatlet­ick­ých závodů,zdravotní kroužek reprezen­to­val naši školu v okres­ní soutěži. K závěru každého škol­ního roku neod­mys­litel­ně patří výlet za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí. Velkým zážitkem byl něko­likaden­ní pobyt v Krkonoších, či dvouden­ní výlet do Orlick­ých hor, plni dojmů se žáci vraceli z Prahy, Bozkovských jeskyní a dalších míst naše­ho kra­je.

Obě školy se účast­ní společných akcí, navštěvu­jí divadel­ní před­stavení v Lom­ni­ci nad Popelk­ou a v Semi­lech, jindy zase her­ci při­je­dou za dět­mi do Nové Vsi nad Popelk­ou.

Je ško­da, že počet žáků ve zde­jší škole neustále klesá, o čemž svědčí i uve­dená statistika.Věříme, že v budouc­nu se situ­ace zlepší a Zák­lad­ní a mateřská ško­la v Nové Vsi nad Popelk­ou neb­ude muset bojo­vat o přežití.

Škol­ní rok:  1983/1984 52 žáci
1993/1994 37 žáků
2003/2004 16 žáků

Mateřská škola

Mateřská ško­la začala v roce 1994 pra­co­v­at pod vedením Mgr.Pavla Antoše ze Staré Paky, který byl jmen­ován ředitele Zák­lad­ní a mateřské školy v Nové Vsi nad Popelk­ou. Během let došlo k něko­lika změnám a od roku 2003 po udělení právní sub­jek­tiv­i­ty byl jmen­ován ředitelem Mgr.Vilém Celfl z Lom­nice nad Popelk­ou. S dět­mi pra­co­v­a­ly učitelky Dana Crhová a Marie Kynčlová, která po zvolení starostk­ou obce odešla, a na mís­to nas­toupi­la Soňa Hej­duková z Lom­nice nad Popelk­ou. Za škol­ni­ci Ilonu Svo­bodovou, která nas­toupi­la na mateřsk­ou dov­ole­nou přišla Jana Elsnerová. 15. květ­na, za pří­tom­nos­ti zás­tupců Škol­ského úřadu v Semi­lech, škol­ní inspekce, , součas­ných i bývalých zaměst­nanců MŠ a dalších hostů proběh­la oslava 20 let od otevření nové budovy. Vzpomí­nalo se nad kro­nikou, nad fotografiemi. Bylo to pří­jem­né posezení, ale hlavně setkání . Všech­ny pros­to­ry byly vyz­dobeny pracemi dětí.Druhý den byla budova otevře­na široké veře­jnos­ti. V roce 1994 navštěvo­valo MŠ 28 dětí. Během let počet dětí kle­sal . V e škol­ním roce 2003/2004 je k docházce zap­sáno 19 dětí. Živ­ot v mateřské škole je plný tvořivé práce a v průběhu dne se pro­lí­na­jí všech­ny výchovné složky. Výt­varné práce a výrobky z různých mater­iálů zdobí inter­iér budovy a jsou obměňovány podle ročních období.Dobrou tradicí se staly záři­jové výle­ty do Jičí­na – měs­ta pohádek. Děti navštěvu­jí kurzy plavání, bruslení. Paní učitelka Hej­duková ve spoluprá­ci se Speciál­ním ped­a­gog­ick­ým cen­trem pro vady řeči v Liber­ci zajišťu­je logo­pe­dick­ou pomoc. Děti jezdí do divad­la v Lom­ni­ci nad Popelk­ou, do Semil, na divadel­ní přes­tavení zaje­ly až do Mladé Boleslavi a Hrad­ce Králové.V posled­ních letech při­jíždějí her­ci s nápa­ditě nas­tu­dovanými loutkovými pohád­kami za dět­mi do MŠ. Při všech těch­to aktiv­itách MŠ úzce spolupracu­je se školou zák­lad­ní. Pravidel­né výle­ty na ukončení škol­ního roku jsou zaměřené na poznávání přírod­ních krás a kul­turních památek naše­ho kra­je. Děti již poz­na­ly Bozkovské jeskyně, hrad Rotšte­jn a Valdšte­jn, Kopicův statek, Klokočské prů­chody, jeskyni Pos­to­j­nou, mlýn v Roz­tokách u Semil, far­mu bílých jelenů u Roven­ska p. Tr., letiště ve Vrch­labí, ZOO v Liber­ci. Tyto výle­ty a účast na různých sportovních a kul­turních akcích umožňu­je dobrá spolupráce s fir­mou ZEOS v Lom­ni­ci nad Popelk­ou a řidičem Ladislavem Mize­r­ou při zajištění dopravy. Ta to jim patří velké DĚKUJEME!! Zajis­tit dětem pří­jem­ný pobyt ve škol­ce a jejich všes­tran­ný rozvoj pomáhá i obec­ní zas­tupi­tel­stvo , které v roce 1995 odsouh­lasilo vybírání měsíčního příspěvku ve výši 120,-Kč od rodičů , v roce 1997 se ten­to příspěvek zvýšil na 150,- Kč. Díky tomu, si děti mohou hrát v dět­ské kuchyňce, česat v kadeřnictví, stavět domy a hrady z moli­tanové, papírové a pryžové staveb­nice, bydlet ve velkém látkovém nebo dřevěném domečku, ses­tavo­vat auto­dráhu nebo cvičit na gym­na­s­tické dřevěné ses­tavě, hrát na různé hudeb­ní nástroje,všestranně se rozví­jet v při hrách s dalšími a dalšími hračkami. Výše již přesáh­la 100 000 Kč. Věříme, že naše krás­ná, mod­erní mateřinka pro nedostatek dětí nezanikne a že bude tím prvním, radost­ným stupínkem ke vzdělání .

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.