Český svaz žen

Kdy byl vlast­ně Český svaz žen v Nové Vsi nad Popelk­ou založen, není přes­ně zná­mo. Nějak to s sebou při­nes­la doba. Začalo to společ­nou prádel­nou u Urbanců, pokračo­valo to “Radou žen”. Dala se dohro­mady skupina při­b­ližně ste­jně starých, lépe řečeno ste­jně mladých žen, a kde bylo potře­ba, tam pomáha­ly. Sušit seno, sbírat bram­bo­ry, sklízet řepu. Prostě nechtě­ly zůs­tat stra­nou vše­ho dění v obci.

 
Čas ale neúpros­ně plyne. Mno­hé členky už nej­sou mezi námi. Něk­teré se po roce 1989 vzda­ly člen­ství, jiné sem naopak po roz­padu SSM v obci přešlo, něk­ter­ou přived­la matka nebo tchýně. Dnes máme 70 členek.

 
Celá čin­nost v min­u­losti byla zaměře­na na prá­ci s dět­mi. Něk­teří dřívější člen­ové zas­tupi­tel­st­va nevěno­vali prá­ci žen příliš pozornos­ti, ale když viděli, že to s tří­den­ním výletem na Branžež pro 40 dětí mys­lí vážně, změnili svůj názor. Někdy ale počasí nepřálo a s vypětím všech sil zachraňo­valo posled­ní suché oblečení. Všech­ny děti tenkrát dostaly po lží­ci “medicíny na zahřátí”. Dod­nes na ten­to zážitek , nyní už jako sami rodiče, vzpomínají.Od přípravy dalších pobytů na Branžeži se z finančních důvodů upustilo, a zača­ly se pod­nikat pěší výle­ty za krásami naše­ho okolí.

 
Nevzpomí­na­jí jenom děti, ale samot­né ženy. Na obsluhování při různých shromážděních JZD, Soko­la, hasičů, při divadel­ních před­staveních. Do divad­la se občas zajelo do Prahy, Mladé Boleslavi či Liberce. Vzpomíná se na zájezdy do tehde­jšího NDR, odkud se tajně převáželo oblečení pro děti, záclony….. Vzpomíná se na kurzy vaření, šití. Vzpomíná se na úklid nového pohostin­ství, KD před otevřením, na likvi­daci násled­ků požáru v MŠ v roce 1982.

 
Dnes ČSŽ připravu­je dět­ský karneval, peču­jí o květi­novou výz­dobu na parkovišti, mají na starosti vývěs­ní skříňky, pomáha­jí při zábavách, na akcích pořá­daných . Jed­nou ročně orga­nizu­jí sbírku oša­cení pro char­i­ta­tivní úče­ly, před­nášky o zdravé výživě, kos­met­ice… Neza­pomí­na­jí ani na starší členky při jejich kulatých živ­ot­ních jubileích.

 
Na Svátek žen se poma­lu zapomíná, ale naše ženy si ho dokáží oslav­it po svém. Jak?
Stalo se už tradicí, že první “výjezd­ní zasedání” na Klepandě má vždy určitý ráz, co se týká oblečení.Jednou to byly fot­balové jedenác­tky, pohád­kové bytosti, slušelo jim to v dobových kostýmech, velký úspěch měla pyža­ma . No řekněte, kdy se vám poštěstí jít do společnos­ti v pyža­mu. A když se objevilo třicet Čer­vených karkulek, nevy­cházeli ostat­ní hosté na Klepandě z údi­vu. Zna­mená to ovšem znač­nou dávku sebeironie, ale také chuť odpou­tat se od kaž­do­den­ních starostí. Už téměř 25 let sto­jí v čele ČSŽ v Nové Vsi nad Popelk­ou Bohuslava Duš­tová.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.