Nadace “Tábor”

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ CENTRUM

 
Dění v tom­to cen­tru je založe­na na mot­tu: “Člověk má obje­vit kdo je, odkud kráčí a kam”. Najed­nou zjistíme, že oprav­dovou hod­no­tu živ­ota najde­me když se neuza­vře­me do sebe, ale když je nám dov­oleno pomáhat těm, kteří pomoc potře­bu­jí. Každé nové setkání nás obo­hacu­je. Chce­me vytvořit živé společen­ství lidí s tol­er­ancí ke vše­mu okol­ní­mu, lidí pra­cov­itých s úctou k Matce Zemi i sobě navzá­jem.

 
A ti, kteří mají nejvíce na rozdávání, jsou postižení lidé. Svými tzv. nedostatečnos­t­mi nám ukazu­jí, co zna­mená celistvost člověka. Takoví lidé se dokáží oprav­dově radovat i oprav­dově hně­vat. Nej­sou pro nás “objek­tem k páchání dobrých skutků, ani žebříčkem do nebe”, ale jsou pro nás připomínk­ou, jak málo mno­hdy stačí, aby se i náš živ­ot od zák­ladů změnil.

 
Ste­j­nou skupinou, od níž se může­me učit a hod­ně naučit, jsou staří lidé. V mladém věku, plném sil, si člověk nepřipouští, že by mohl být jed­nou bez­moc­ný a dětin­ský. Stáří ode­vzdává plody všem, kteří jsou ochot­ni je při­jí­mat.

 
Josef Krček násle­doval svůj osud do Příbrami, Anežka se snaží spolu se stu­den­ty akademie, občany Nové Vsi nad Popelk­ou , s přáteli z ciziny a s manželem Petrem vstoupit do stop, které na zemi zanechal sv. Prokop, patron zde­jšího koste­la.

 
Příro­da je pro duševní a tělesné bla­ho člověka velmi důležitá. Pro­to je dalším z našich cílů chov zvířat. Na polích, která jsme koupili, pase­me ovce, jejichž vlnu chce­me v naší vlast­ní díl­ně zpra­cov­á­vat. Máme 4 kůzlata a koně. V zahradě ros­te zelen­i­na, ovo­ce, byliny, které tvoří zdravý zák­lad naší stravy. V budouc­nu bychom se chtěli pokusit půdu obdělá­vat bio­dy­nam­ick­ým způ­sobem zeměděl­ství. Usilu­je­me o koupi druhého domu, ve kterém plánu­je­me vybu­dovat chráně­nou díl­nu a další byty pro společné bydlení.

PhDr.Anežka Janá­tová

 

 

CÍLE NADACETÁBOR

 

  • My lidé se potře­bu­je­me navzá­jem ke společné­mu živ­o­tu se všemi našimi nejrůznějšími pova­hami, stářím, schop­nos­t­mi a postiženími. Potře­bu­je­me vědomí kon­ti­nu­ity celého naše­ho živ­ota od dět­ství do stáří a musíme být schop­ni cítit a prožít mís­ta, na kterých je nám dáno žít. Toto platípřede­vším pro tzv. postižené lidi (s vrozenými vadami, vývo­jovými prob­lémy a duševními poruchami) i pro lidi, kteří jsou postiženi tíží osudu či doby (výchovné prob­lémy, závis­lost na alko­holu či drogách, lidé v krizích, vyčer­paní se syn­dromem vyhořelosti – Burn-out-Syn­drom).
  • Každé postižení zna­mená těžk­ou jed­nos­tran­nost – člověk ztrácí vědomí vlast­ního stře­du poté se ztrácí i v per­ifer­iích; to je nazýváno “nemocí”. Ale stará moudrost praví, že na kaž­dou nemoc je odpoví­da­jící lék.
  • Každé “postižení” vyžadu­je od nás “tvořivé vnímání”, aby­chom je byli schop­ni poz­nat, rozlišit a zvolit odpoví­da­jící ter­apii.
  • Každé postižení nám, jako společnos­ti ukazu­je, že nejs­me a ani jsme nebyli dostatečně bdělí k prob­lémům, které s sebou přináší doba (ničení živ­ot­ního prostředí, onemoc­nění zvířat, útěk k drogám apod.).

 
Z těch­to poz­natků si Nadace TÁBOR v Nové Vsi nad Popelk­ou v České repub­lice stanovi­la jako úlo­hu tuto prob­lematiku prohloubit studiem a jed­notlivými meto­dami ji poté “obsáh­nout”. Toto vzdělávání probíhá pod vedením PhDr. Anežky Janá­tové. Nyní, po více než 10 letech, pracu­je už velký počet absol­ven­tů v sociál­ní oblasti. Naučili se najít svůj střed a for­mulo­vat smysl vlast­ního živ­ota; zkouše­jí tedy pra­co­v­at s jed­nos­tran­nos­tí bližních.

 
V našem Cen­tru v Nové Vsi nad Popelk­ou (č.p. 57) bychom chtěli být schop­ni dávat odpovědi nejen lidem, kteří pok­lá­da­jí otázky, ale také těm, kteří hleda­jí pomoc a pod­poru. Naším cílem je vytvořit společen­ství lidí tzv. “postižených”. tím­to pojmem nej­sou myšleni jen lidé, jimž neby­lo dopřáno plné men­tál­ní či fyz­ické zdraví, ale i lidé závis­lí na různých drogách této doby nebo i lidé staří (nesoběs­tační, eventuel­ně v krizi stáří). Chce­me dát dohro­mady mal­ou skupinu lidí – jak “postižených”, tak “zdravých” – a společným živ­otem a společ­nou prací ve společen­ství se vzá­jem­ně obo­ha­co­v­at.

 
K tomu je pro nás důležité respek­to­vat všech­ny nábožen­ství a nábožen­ské směry. Nejs­me svázáni žád­nou ustr­nu­lou for­mou učení a poznání, nýbrž z různých možnos­tí se snažíme vybrat tu nejlepší. Har­monie těla, duše a ducha je od začátku zák­ladem naší práce.

 
Příro­da je pro duševní a tělesné bla­ho člověka velmi důležitá. pro­to je dalším z našich cílů chov zvířat. Na polích, která jsme koupili, pase­me koně, kozy a ovce, jejichž vlnu chce­me potom v naší vlast­ní díl­ně zpra­cov­á­vat.

 
V naší zahradě ros­te zelen­i­na, ovo­ce a byliny, které již tvoří zdravý zák­lad naší stravy. V budouc­nu bychom se chtěli pokusit naši zeměděl­sk­ou půdu obdělá­vat bio­dy­nam­ick­ým způ­sobem. Staráme se o osm včelích společen­ství, která nám posky­tu­jí med a vosk.

 
Všech­ny tyto aktiv­i­ty nemůže­me zatím vykoná­vat z vlast­ních prostřed­ků. Pro­to velmi uvítáme pomoc různého druhu – finanční dary, hmot­né dary, ale i rady a aktivní pomoc v domě, na zahradě, na poli, v našem novém lese atd. Usilu­je­me o koupi druhého domu, ve kterém plánu­je­me vybu­dovat chráně­nou díl­nu a další byty pro společné bydlení. Zde uvítáme jak­ouko­liv finanční pod­poru, která by nás k naše­mu cíli při­blíži­la. Nápo­moc­ni mohou být nejen jed­notlivé osoby, ale i orga­ni­za­ce, rodičovská sdružení, nadace a zain­tereso­vané společen­ství nebo skupiny.

 
Cen­trum TÁBOR je inte­grováno ve ves­ni­ci Nová Ves nad Popelk­ou. Rádi tedy uvítáme rady a pomoc Vás všech, kteří s námi spolu­vytváříte společen­ství této obce a cítíte potře­bu býti nám v našem snažení nápo­moc­ní.

 

…A SOUČASNOST!

Milí přátelé sociál­ně ter­apeutick­ého cen­tra Tabor,
dne 5.února 2005 se nám už nar­o­di­la naše první jehňata. Jak to vše začalo?

 
Po roce 1980 jsem dokončil střed­ní zeměděl­sk­ou školu a po roce 1990 bio­log­icko-dynam­ický zeměděl­ský kurz. Pan Josef Krček mne vyz­val, aby­ch si v sociál­ně ter­apeutick­ém cen­tru, které s manželk­ou Anežk­ou zak­lá­dali, vzal na starost zeměděl­ství.

V roce 1992 zak­oupili v Nové Vsi nad Popelk­ou poze­mek se zchá­tralou stavbou, kter­ou na vlast­ní nák­la­dy odstranili a za krátký čas předali majetek založené nadaci. K tomu nadační stavbu pod­poři­la Anežka svo­jí jed­noroční zahraniční mzdou a úspěšným sháněním spon­zorů ve spoluprá­ci s paní Monique Schlegel, již jmen­o­vala, coby svého nejlepšího spolupra­cov­níka, předsed­kyní založené Nadace Tabor.

 
V roce 1998 jsme v sociál­ně ter­apeutick­ém cen­tru uví­tali první mladou rod­inu správců a první tři postižené. Jsme nestát­ní orga­ni­za­ce a po celou dobu exis­tence nadace jsme nedostali žád­nou dotaci, pouze pod­poru přátel nebo vás samot­ných. Toto je zatím také příči­nou toho, proč k nám v tom­to sto­letí jezdí “postižení” již jenom na tak dlouhé poby­ty, na kolik se podaří sehnat finance jejich rodičům nebo nám. V roce 1999 zapůjči­la Nadace Seil­er (Stiftung Seil­er) ze Schlössli Ins ve Švý­carsku peníze na stavbu díl­ny a švéd­ská Nadace Hanse Glasera z Järny (pocháze­jícího z Pod­krkonoší) peníze na stavbu a na truh­lářské hoblice. Pan Wal­ter Chýle pomohl vše uvést do čin­nos­ti. Největším doná­torem za posled­ních 10 let byl ROTARY CLUB LIBERECJABLONEC.

 
V letech 2001 a 2003 jsme z mimořád­ného daru určeného výhrad­ně na koupi zeměděl­ské půdy a díky bezúročné půjčce od manželů Schlegelových ze Švý­carska zak­oupili celkem 4ha zeměděl­ské půdy a necelý 1ha lesa za celkovou částku necelých 500 tisíc Kč. K tomu jsme darem od prodá­va­jícího získali i staveb­ní parcelu v ceně 30 000 Kč.
Když se v led­nu 2004 stěho­vala rod­i­na tehde­jšího správce a nikdo jsme nevěděli o možném novém správ­ci, rozhodl jsem se konečně uposlech­nout 12 let starou výzvu a plně do provozu vstoupit. S našimi syny Ondře­jem a Chris­tianem jsme zjara obdělali půdu pro bram­bo­ry a pšeni­ci, kter­ou jsme i vyseli. Postavili jsme ohradu pro ovce. Se stu­den­ty Akademie Tabor jsme vysázeli bram­bo­ry a během roku dělali další důležité práce – přístřešky a ohrady aj. Do léta se podařilo sehnat ovce a kůzlata po 500 Kč a zak­oupit hucul­ského koně Fer­du, který v 5 letech věku nic neuměl a poma­lu ho učím.

 
Zeměděl­ské práce děláme s vypětím všech sil a jsme odkázáni na zeměděl­ské stro­je a zařízení druhých. Velmi naléhavě potře­bu­je­me pojízd­ný funkční trak­tor (pokud to neb­ude možné, pak ale­spoň TZ4K14), dále vlek “plaťák”, sekačku, pluh, secí stroj za trak­tor nebo za koně, obracečku a shrnovačku za trak­tor, brány, smyk, vál­ce, jed­nu nebo více staveb­ních buněk, větší množství dřevěných hrabí, šro­tovník, drtič ovo­ce, lis na ovo­ce, mater­iál na stavbu ohrad a přístřešků pro zvířata, 2 auto­ba­terie na elek­trický ohrad­ník a další a finanční pomoc.

Finanční pomocí je i Váš pla­cený pobyt v poko­jích naše­ho zařízení odkud můžete pod­nikat výle­ty do Českého ráje a do Krkonoš.

Všech­ny zve­me a děku­je­me!

V roce 1992 zak­oupili manželé Anežka a Josef Krčkovi dům s pozemkem (stavení Heleny Strán­ské) v Nové Vsi nad Popelk­ou. S pomocí míst­ních řemeslníků a uměl­ců začala vznikat stavba, jejíž cíl byl jas­ný. Vytvořit mís­to, kde návštěvní­ci budou mít možnost najít sílu a povzbuzení do dalšího živ­ota. Nelze vyj­men­o­vat všech­ny, kteří pomohli ať už jakýmko­liv způ­sobem, ale patří jim dík. Anežka odje­la na jeden rok za prací do Švý­carska, aby bylo na zapla­cení oken a dveří. Za pomo­ci přátel z celé Evropy byl dům dokončen a manželé Krčkovi začali s ter­apeutick­ými kurzy. Josef se zabý­val muzikoter­apií, Anežka péčí o duši. Nejprve se kurzů účast­nili zájem­ci z Čech a Sloven­ska, ale po založení Akademie sociál­ního umění TÁBOR i místem setkání pro lidi z celé Evropy.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.