Kozákov

(744 m.n.m.)

   Fotografie z vrchu Kozáko­va (2003) Celkový pohled na KozákovKozákov není vele­ho­ra, dokon­ce ani v nevelké české konkuren­ci nevyniká. Ste­jně jako u Řípu či Blaníku je jeho nad­mořská výška jen podruž­nou kat­e­gorií. Přesto je se svými 744 metry nejvýz­nam­nější kra­jin­nou dom­i­nan­tou sev­erní části Českého ráje a nejvyšší horou krkonošského pod­hůří. Kozákov je součástí horopis­ného celku Ještěd­sko- kozákovský hřbet. Chráněné území s rozlo­hou 162,8 ha na západ­ním svahu bylo vyh­lášeno v roce 1985.

Kozákov býval kdysi čin­nou sop­k­ou, která něko­likrát otřás­la okol­ní kra­ji­nou, naposledy ve třeti­horách, kdy hlavní proud lávy směřo­val přes Komárov směrem k Chuchel­ně.

Málok­teré hoře věno­vali bás­ní­ci, spiso­vatelé a malíři tolik pozornos­ti jako Kozákovu. Prostí lidé k němu vzh­líželi s úctou a považo­vali jej za sym­bol kra­je. “Strážná hora Českého ráje a Horního Pojizeří” je opře­de­na mno­hými leg­en­dami a pověst­mi. Tajem­nou a pohád­kovou zůsta­la do dnešních dob – možná i pro­to, že se zde hojně vysky­tu­jí polo­dra­hokamy.

Kozákovské dra­hokamy sbírali již pravěcí lov­ci sídlící v okol­ních jeskyních a vyráběli z nich jednoduché nástro­je. Ve stře­dověku se kameny ze zde­jších nalez­išť použí­va­ly při výz­době chrámů. V Turnově se brzy rozv­in­u­lo pro­fe­sionál­ní zpra­cov­ání drahých kamenů a zůstalo tradičním řemeslem měs­ta. Také v součas­nos­ti zůstává Kozákov v pově­domí většiny lidí jako bohaté nalez­iště polo­dra­hokamů. Odtud známé rčení, že když pasáček hodil po krávě kamen­em, měl ten­to kámen větší cenu, než celé stá­do. Ještě dnes se můžete stát šťast­ným nálezcem a majitelem jaspisu, chal­cedonu nebo ame­tys­tu v nedalekém Votrub­cově lomu. V muzeu drahých kamenů v obci Kozákov si můžete prohléd­nout soukro­mou výs­tavu drahých kamenů a šperků a porov­nat je se svým nálezem, pří­pad­ně si svůj objev můžete nechat za malý poplatek vybrousit.

 

Riegrova tur­i­stická chata, rozh­led­naVrchol Kozáko­va byl dlouho pustým místem, než ho začátkem 20.století objevili tur­isté. Bohužel zde chy­běl nějaký důs­to­jný výlet­ní cíl. Nejprve zde měla být na počest F.L.Riegra vybu­dová­na novoromán­ská kaple Cyri­la a Metodě­je. Kvůli vysokým nák­ladům bylo nakonec rozhod­nu­to o postavení mohylové rozh­led­ny.

Tím­to usne­sením byly všich­ni návštěvní­ci Kozáko­va nadšeni – jedinečný výh­led byl dosud rušen tím, že tur­is­ta musel přecházet z mís­ta na mís­to, aby viděl celou oblast. Ten­to záměr však znemožni­la první svě­tová válka a násled­ný vznik Českosloven­ské repub­liky, kdy byly peníze potře­ba pro jiné úče­ly. A tak vrchol Kozáko­va zůstal zase holý, zarostlý jen keři a trávou.

Riegrova chata na KozákověZ pod­ně­tu semi­l­ského Klubu českých tur­istů byla postave­na na vrcholu tur­i­stická chata s uby­tov­nou a hospodou. Poj­men­ová­na byla po nejslavnějším semi­l­ském rodákovi F.L.Riegrovi. Slavnos­t­ní otevření proběhlo 24.6.1928. Až do 2. svě­tové války slouži­la tur­i­stické veře­jnos­ti. V roce 1948 byla chata znárod­ně­na a přešla do majetku jiných orga­ni­za­cí. V roce 1996 ji získal do svého vlast­nictví opět KČT a léta neu­držo­vanou a zdev­as­to­vanou budovu zprovoznil.

Rozh­led­na na KozákověKozákov se ale rozh­led­ny pře­ce dočkal. S návrhem vybu­dovat na zde­jší kovové věži rozh­led­nu přišla v roce 1993 armá­da, pro kter­ou byl Kozákov vždy strate­gick­ým cílem. Návrh byl schválen a stavba rozh­led­ny se konečně sta­la real­i­tou. Vyh­líd­kový ochoz ve výšce 24 metrů byl zpřís­tup­něn v r. 1994, celá rozh­led­na byla slavnos­t­ně otevře­na 22.4.1995.

Kozákov a sportO tom, že Kozákov je rájem tur­istů, není pochyb, pro­tože sem směřu­je deset značených tur­i­stick­ých cest, včet­ně Zlaté stezky Českého ráje. Při výs­tupu i při výjez­du na vrchol se každý nemálo zapotí. Naopak při zpáteční ces­tě to pěším tur­istům šlape samo a cyk­listé jsou za nekonečné stoupání odměněni dlouhým sjezdem. Pro návštěvníky je v let­ní sezóně vyprave­na zvlášt­ní auto­busová linka – tzv. tur­i­stický auto­bus, navíc uzpů­sobený pro přepravu kol.

Paraglid­ing na KozákověDíky příznivým pod­mínkám se Kozákov stal cen­trem paraglidin­gu. Úspěšní “padáčkáři” jsou odměněni pohledem z ptačí per­spek­tivy a přih­líže­jící se mohou obdi­vo­vat jejich leteck­é­mu umění.

Zima na KozákověI zim­ní Kozákov má co nabíd­nout. Za dobrých sněhových pod­mínek je v provozu 450 m dlouhý lyžařský vlek, jehož stan­ice je kousek od chaty. I přízniv­ci lyžařské tur­is­tiky si v okolí při­j­dou na své, např. při absolvování hřeben­ové trasy na Tábor. Tradiční Novoroční výs­tup na Kozákov, pořá­daný semi­l­ským odborem Klubu českých tur­istů, přiláká kaž­doročně více než tisíc návštěvníků, kteří společně na vrcholu oslaví začátek roku.

 

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.