Poloha obce

Foto­ga­lerie Nové Vsi nad Popelk­ou!

NÁZEV OBCE

Jméno obce nemá zvlášt­ního výz­na­mu, je to prostě označení zánovní osady. Pro­tože je u nás mno­ho obcí toho­to jmé­na, ustálil se úřed­ní název Nová Ves nad Popelk­ou. Písem­né dok­la­dy jsou velmi starého data. Dle his­torick­ého popisu Nové Vsi od učitele Jos. J. Fučíka vznikla osada kolem roku 1200–1250. Dle dějin od Fran­tiška Palack­ého bylo království české rozděleno na archidi­akoná­ty a ty se dále dělily na dekaná­ty. Jed­ním bylo také Jičín­sko patřící do archidi­akoná­tu hradeck­ého. Již ve sto­letí jedenác­tém a dvanác­tém spravo­val ten­to dekanát mimo měs­ta Jičí­na na 47 obcí, mezi nimi i Novou Ves. Přes­né datum založení obce není však zná­mo.

Původ­ní osad­ní­ci byli dle jed­né verse Něm­ci, povolá­vali je Pře­myslov­ci za účelem osídlení kra­jiny. Nasvědču­je tomu položení jed­notlivých statků a rolí, táh­noucích se v jed­iném pruhu až na hran­ice katas­tru. Založením nové osady vznikla skutečně nová ves­nice, odtud snad název Nová Ves.

 

POLOHA OBCE

Obec Nová Ves (Nova vil­la, Neu­dorf) je polože­na v širokém údolí, táh­noucím se od západu k východu. Jeho středem pro­téká potok Popelka. Původ­ně se označo­vala Nová Ves u Lom­nice na Jičín­sku, nebo též Nová Ves nad Popelk­ou. Ten­to název byl jen málo používán a ujal se až po první svě­tové vál­ce.

Nová Ves nad Popelk­ou je jed­nou z nejrozsáh­le­jších obcí v okre­se Semi­ly. Hran­ice obce měři­ly (dle Fučíka) 18 370m. Údolí potoku Popelky na hran­icích s Lom­nicí je 440 m nad mořem, práh koste­la je 429 m nad mořem, ten dělí obec na dva díly. Nejvyšší mís­to na sev­erní straně je Císařo­va hůra, jež má jméno od majitele statku č. 24 (rok 1641–1860), zvedá se do výše 547 m. Na jižní straně u ces­ty z Táb­o­ra východ­ně od Ploužnice 506 m nad mořem.

Z obou těch­to míst je krás­ný rozh­led k západu, k severu a východu, zvláště krás­ný je pohled na Krkonoše, na západ na Ještěd, Kozákov, Černou Studni­ci, na východ ke Zvičíně. Rozh­le­du do kra­je brání masiv Táb­o­ra, snižu­jící se pos­tup­ně k východu. Toto panora­ma uza­vírá zřícen­i­na hradu Kum­burk a vyční­va­jící špička hradu Bradle­ce. Na jižní straně vede železnice Stará Paka – Mladá Boleslav, středem obce sil­nice od Lom­nice do Nové Paky. Spo­jení s okolím má obec dobré jak po železni­ci tak i čet­nými auto­busy.

Foto­ga­lerie Nové Vsi nad Popelk­ou!

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.