Územní plán

Územní plán Nová Ves nad Popelkou

Zas­tupi­tel­stvo obce Nová Ves nad Popelk­ou přís­lušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ­ním plánování a staveb­ním řádu (staveb­ní zákon), ve znění pozdějších před­pisů (dále jen „staveb­ní zákon”) za použití ustanovení § 43 odst. 4 staveb­ního zákona, dále § 13 vyh­lášky č. 500/2006 Sb., o územ­ně ana­lyt­ick­ých pod­kladech, územ­ně pláno­vací doku­mentaci a způ­sobu evi­dence územ­ně pláno­vací čin­nos­ti, ve znění pozdějších změn a § 171 a násle­du­jících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před­pisů (dále jen „správní řád”) vydává Územ­ní plán Nová Ves nad Popelk­ou.

Opatření obec­né povahy o vydání územ­ního plánu

Veře­jná vyh­láška – ozná­mení o vydání územ­ního návrhu územ­ního plánu NOVÁ VES NAD POPELKOU

Územ­ní plán Nové Vsi – tex­tová část

Územ­ní plán Nové Vsi – hlavní výkres

Odkaz na vešk­eré infor­ma­ce o územ­ním plánu obce

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.