Účelová dotace pro JSDHO

Účelová dotace pro JSDHO 

Obci Nová Ves nad Popelk­ou byla schvále­na účelová dotace z Dotačního fon­du Libereck­ého kra­je oblast pod­pory: Požární ochrana pro­gram č. 1.1 Pod­po­ra jed­notek požární ochrany obcí Libereck­ého kra­je, na výda­je na zvýšení nebo udržení akceschop­nos­ti jed­notek požární ochrany sborů dobro­vol­ných hasičů obcí. Ta to účelová nein­vestiční dotace byla schvále­na na pro­jekt s názvem „ Obno­va výstro­je – JSDHO Nová Ves nad Popelk­ou ‘‘.Celková částka pro­jek­tu byla 112 629 Kč, poskyt­nuté dotace činí 55 188 Kč, Obec Nová Ves nad Popelk­ou poskyt­ne částku ve výši 57 411 Kč.