Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahu­jí na prak­tické dodržování prá­va na soukromí z hlediska ochrany osob­ních úda­jů v sou­vis­losti s těmi­to webovými stránkami provo­zo­vanými obcí Nová Ves nad Popelk­ou (dále jen “obec”). Nepře­bíráme však odpověd­nost za obsah a prak­tické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazu­je­me.

Všeobec­ná pravid­la
Obec plně respek­tu­je Vaše právo na soukromí a neshro­mažďu­je žád­né osob­ní úda­je o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokaza­tel­ný souh­las. Pro úče­ly sta­ti­stick­ého hod­no­cení návštěvnos­ti webových stránek jsou pouze sle­dovány IP adresy, z nichž uži­vatelé na tyto stránky přis­tupu­jí. Úda­je jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvi­dovány.

Obec neshro­mažďu­je žád­né další úda­je, které by mohly iden­ti­fiko­vat návštěvníky těch­to webových stránek. To se však netýká infor­ma­cí, které sdělu­jete dobro­vol­ně, napřík­lad prostřed­nictvím e-mailu nebo při použití webového for­muláře, kde je zře­jmý souh­las s jejich použitím pro přís­lušný účel. Žád­ná infor­ma­ce, kter­ou poskyt­nete prostřed­nictvím webových stránek obce, není bez Vaše­ho souh­la­su zpřís­tup­ně­na třetí straně a obec ji použi­je pouze pro úče­ly, pro které jste ji poskytli.
Při zpra­cov­ání osob­ních úda­jů obec dbá na dodržování nejpřís­nějších norem zabezpečení a důvěrnos­ti zaruču­jící soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob­ních úda­jů a o změně něk­terých zákonů, ve znění pozdějších před­pisů.

Shro­mažďování a použití úda­jů
Náš posky­to­vatel připo­jení k inter­ne­tu, který zaz­na­menává úda­je na vlast­ní zod­pověd­nost a který je vázán v tom­to ohle­du před­pisy o důvěrnos­ti, nes­mí zpřís­tup­nit přís­lušné tech­nické infor­ma­ce o návštěvnících jed­notlivých webových stránek, pokud mu zpřís­tup­nění určitých infor­ma­cí neuk­ládá zákon.
Když prohlížíte nebo stahu­jete obsah webových stránek obce, nej­sou shro­mažďovány a ukládány žád­né infor­ma­ce.
Úřad nepoužívá cook­ies za účelem získání infor­ma­cí o uži­vatelích.

Změny
V pří­padě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uve­deny na této stránce.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.