Daň z nemovitých věcí 2017

Upo­zor­ňu­je­me vlast­ní­ky země­děl­ských pozem­ků v kata­strál­ních úze­mí­ch, kde byla pro­ve­dena digi­ta­li­za­ce kata­strál­ní­ho ope­rá­tu, pří­pad­ně pro­ve­de­ny pozem­ko­vé úpra­vy, že tím došlo mimo jiné, ke zru­še­ní par­cel vede­ných ve zjed­no­du­še­né evi­den­ci, tzv. PK par­cel, za kte­ré dosud pla­til daň z nemo­vi­tých věcí nájem­ce (vět­ši­nou míst­ní země­děl­ský pod­nik). Za nově vznik­lé KN par­ce­ly musí pla­tit daň vlast­ník. Ten má povin­nost podat při­zná­ní na tyto pozem­ky pod­le sta­vu v kata­stru nemo­vi­tos­tí k 1.1.2017. Výše daně z pro­na­ja­tých pozem­ků mu pak bude kom­pen­zo­vá­na v nájmu, resp. pach­tu.

 

Lhůta k podá­ní při­zná­ní je do 31.1.2017.

 

Bliž­ší infor­ma­ce zís­ká­te u míst­ně pří­sluš­né­ho správ­ce daně.