Dotace Zásahové obleky

Informace o poskytnutí účelové dotace z

Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory:

Požární ochrana program č. 1.1 Podpora požární ochrany obcí Libereckého kraje

č. OLP/1188/2016

 

Obec Nová Ves nad Popel­kou dosta­la úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na pro­gram č.: 1.1 Pod­po­ra jed­no­tek požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je č. OLP/1188/2016, kte­rou schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo Libe­rec­ké­ho kra­je dne 31.5. 2016 usne­se­ním č. 243/16/ZK. Ta to úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt s názvem „ Nové zása­ho­vé oble­ky – JSDHO Nová Ves nad Popel­kou ”. Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 57 442 Kč, poskyt­nu­té dota­ce činí 28 146 Kč, Obec Nová Ves nad Popel­kou poskytla část­ku ve výši 28 146 Kč.