Elektronická dražba 9/2016

Usnesení o nařízení dražebního roku

(dražební vyhláška) – elektronická dražba

Naři­zu­je se dal­ší elek­tro­nic­ká draž­ba nemo­vi­tých věcí uve­de­ných ve výro­ku II., ktrá se koná pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu dra­žeb na adre­se por­tá­lu www.drazby-exekutori.cz. Datum a čas zahá­je­ní elek­tro­nic­ké draž­by je sta­no­ven na den 20.9.2016  v 11:30 hodin. Od toho­to oka­mži­ku mohou dra­ži­te­lé činit podá­ní.

Podrob­nos­ti ke draž­bě