Elektronická dražba

Usnesení o nařízení elektronické dražby

(dražební vyhláška)

Naři­zu­je se elek­tro­nic­ká draž­ba pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu dra­žeb na inter­ne­to­vé adre­se www.e-drazby.cz. Čas zahá­je­ní elek­tro­nic­ké draž­by se sta­no­vu­je na den 19.7.2016  v 10:00 hodin. Od toho­to oka­mži­ku mohou dra­ži­te­lé činit podá­ní.

Podrob­nos­ti ke draž­bě