Evropský strom roku

Váže­ní přá­te­lé,

obra­cím se na Vás s prosbou o zve­řej­ně­ní a násled­né hla­so­vá­ní. Obec Tato­bi­ty vyhrá­la v roce 2015 s Tisí­ci­le­tou lípou v Tato­bi­tech STROM ROKU 215 v ČR a postou­pi­la mezi Evrop­ské stro­my. V sou­čas­né době pro­bí­há hla­so­vá­ní o Evrop­ský strom roku. Tato hla­so­vá­ní je od 1.2.. do 29.2.2016. Je to veli­ce krát­ká doba. Pro­to Vás pro­sí­me hla­suj­te s námi a pomoz­te naší lípě k zís­ká­ní Evrop­ský strom roku. Je to vizit­ka celé naší repub­li­ky, abychom se neztra­ti­li v Evro­pě! Vždyť i u nás máme krás­né stro­my. Tak pojď­te na www.treeoftheyear.org a hla­suj­te!

Stane se památná Tisíciletá lípa v Tatobitech Evropským stromem roku 2016?

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v při­lo­že­né tis­ko­vé zprá­vě obce Tato­bi­ty.

 

Pře­dem děku­ji za las­ka­vé zve­řej­ně­ní infor­ma­ce ve Vašem médiu a pro pří­pad­né poskyt­nu­tí dal­ších infor­ma­cí Vám jsem plně k dis­po­zi­ci.

 

Děku­je­me

 

Len­ka Malá

Sta­rost­ka obce Tato­bi­ty


 

Evrop­ský strom roku 2016

Evrop­ský strom roku 2016-tis­ko­vá zprá­va