INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jmé­nem CEZ Dis­tri­buce, a.s. si Vás dovo­lu­je­me infor­mo­vat o plá­no­va­ném pře­ru­še­ní dodáv­ky
elektři­ny ve Vaší obci: Nová Ves nad Popel­kou,
kte­ré se bude konat:
Dne Od Do
20.08.2019 7:30 15:00

Bude vypnu­to tra­fo u Jínů ve spod­ní čás­ti obce.
Bliž­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na níže uve­de­ných webo­vých strán­kách v sek­ci “Odstáv­ky” nebo pří­mo na
odka­zu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zákazníky/odstávky.html, a to 20 dnu před uve­de­ným
ter­mí­nem.
Ozná­me­ní o plá­no­va­ném pře­ru­še­ní dodáv­ky elektři­ny bude rov­něž pro­ve­de­no způ­so­bem v mís­tě
obvyk­lým nebo s vyu­ži­tím elek­tro­nic­kých komu­ni­ka­cí.
Pře­ru­še­ní dodáv­ky elektři­ny je plá­no­vá­no pou­ze v nezbyt­ně nut­ném roz­sa­hu, a to z důvo­du pra­cí
spo­je­ných se zajiš­tě­ním bez­peč­né­ho a spo­leh­li­vé­ho pro­vo­zu dis­tri­buč­ní sítě.
Děku­je­me Vám za vstříc­nost a pocho­pe­ní.
S pozdra­vem.
CEZ Dis­tri­buce, a. s.
Síd­lo: Decín,