Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

 

2021-12_in­fo­lin­ka-DzNV-libe­rec­ky

Šir­ší okruh infor­ma­cí (včet­ně podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní v jiném kra­ji) mohou poplat­ní­ci zís­kat na níže uve­de­ném odka­zu na strán­kách Finanč­ní sprá­vy:

Šir­ší okruh infor­ma­cí (včet­ně podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní v jiném kra­ji) mohou poplat­ní­ci zís­kat na níže uve­de­ném odka­zu na strán­kách Finanč­ní správy:Informace pro poplat­ní­ky daně z nemo­vi­tých věcí ohled­ně podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí na zda­ňo­va­cí obdo­bí roku 2022 v sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi pro­ti šíře­ní viru SARS CoV-2 | 2022 | Infor­ma­ce, sta­no­vis­ka a sdě­le­ní | Daň z nemo­vi­tých věcí | Daně | Daně | Finanč­ní sprá­va (financnisprava.cz)