Informace o poskytnutí účelové dotace: Podpora požární ochrany obcí Libereckého kraje

Infor­ma­ce o poskyt­nu­tí úče­lo­vé dota­ce z

Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na pro­gram č. 1.1 Pod­po­ra požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je

Č. OLP/1226/2017

 

Obec Nová Ves nad Popel­kou dosta­la úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na pro­gram č. 1.1 Pod­po­ra požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je č. OLP 1226/2017, kte­rou schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo Libe­rec­ké­ho kra­je dne 31.5.2017 usne­se­ním č. 185/17/ZK. Ta to úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt  s názvem „OBNOVA VÝSTROJEJSDHO Nová Ves nad Popel­kou‘‘. Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 117 209,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 55 188,- Kč, obec Nová Ves nad Popel­kou poskytla část­ku ve výši 62 021,- Kč