Nařízení LK č. 3/2016

Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016

Hasič­ský záchran­ný sbor Libe­rec­ké­ho kra­je si Vás dovo­lu­je upo­zor­nit, že dnem 29. čer­ven­ce 2016 nabý­vá účin­nos­ti „Naří­ze­ní Libe­rec­ké­ho kra­je č. 3/2016, kte­rým se sta­no­ví pod­mín­ky k zabez­pe­če­ní požár­ní ochra­ny v době zvý­še­né­ho nebez­pe­čí vzni­ku požá­ru”.

 

Naří­ze­ní LK č. 3/2016 podrob­ně.

Nové naří­ze­ní LK č. 3/2016 podrob­ně.