Kulturní dům

Naši pozor­nost si jis­tě zaslou­ží i náš kul­tur­ní dům. Ale vrať­me se na samý začá­tek.

 

K pohos­tin­ství , vlast­ně k sálu, bylo v letech 1957–60 při­sta­ve­no jeviš­tě, na teh­dej­ší dobu veli­ce moder­ní, vyho­vu­jí­cí i v dneš­ní době. Postup­ně zača­lo pohos­tin­ství i sál chát­rat. Našla se nad­še­ná par­ta lidí ochot­ných o sobo­tách a nedě­lích věno­vat čas i elán spo­leč­né­mu dílu. V roce 1978 se zača­lo s demo­li­cí staré­ho pohos­tin­ství a hned začal čilý sta­veb­ní ruch .V roce 1982 bylo nové pohos­tin­ství pře­dá­no veřej­nos­ti. Pro zají­ma­vost uvá­dím pře­hled o hos­tin­ských, kte­ří zde půso­bi­li : Fin­ge­ro­vi, Bar­tí­ko­vi, Herr­man­no­vi a opět Fin­ge­ro­vi.V roce 2003 inves­to­va­la obec do úprav v kuchy­ni pohos­tin­ství téměř 500 000 Kč, aby tak vše vyho­vo­va­lo přís­ným hygi­e­nic­kým před­pi­sům EU.

 

Při výstav­bě sálu však chy­běl dosta­teč­ný pro­stor pro spo­le­čen­ské akti­vi­ty spol­ků. Pro­to se kul­tur­ní život pře­stě­ho­val do soko­lov­ny. 23. červ­na 1984 byl nový sál za pří­tom­nos­ti vět­ši­ny míst­ních obča­nů a hos­tů slav­nost­ně ote­vřen. A tak se začal v Nové Vsi nad Popel­kou roz­ví­jet boha­tý kul­tur­ní život. Diva­del­ní spo­lek “Slo­van” kaž­do­roč­ně při­pra­vil diva­del­ní před­sta­ve­ní, kona­ly se kon­cer­ty význam­ných hudeb­ních sku­pin i popu­lár­ních zpě­vá­ků, zaví­ta­li k nám také zná­mí fil­mo­ví her­ci.

 
Jis­tě sto­jí zato si někte­rá jmé­na při­po­me­nout: Wal­de­mar Matuš­ka, Eva Pila­ro­vá, Stan­da Pro­cház­ka, Petr Novák, Petr Spá­le­ný, Josef Zíma, Michal Tuč­ný, Věra Mar­ti­no­vá, Jož­ka Čer­ný, i nedáv­no zesnu­lá Hele­na Růžič­ko­vá. Se svým kon­cer­tem tu také vystu­po­va­la sku­pi­na Black Wards – mla­dí nástup­ci legen­dár­ní sku­pi­ny The Beat­les. Po záni­ku KK JZD i Slo­va­nu však naši obča­né nepři­chá­ze­jí o radost z diva­del­ních před­sta­ve­ní. Kaž­do­roč­ně se u nás před­sta­ví Diva­del­ní spo­lek Tyl z Lomni­ce nad Popel­kou .Sál v žád­ném pří­pa­dě nezů­stá­vá opuš­tě­ný. Aktiv­ní TJ Sokol tady zajiš­ťu­je pra­vi­del­né cvi­čeb­ní hodi­ny prak­tic­ky pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, hra­je se tu volej­bal, stol­ní tenis, v zim­ním obdo­bí zde ladí for­mu novo­veští fot­ba­lis­té.

 
 

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.