Antonín Chmelík

(5.2.1924 – 29.5.1995)

 

Anto­nín CHMELÍK
(Elek­tro­nic­ká pub­li­ka­ce na CD: Význam­né a zají­ma­vé osob­nos­ti Novo­pac­ka – Mgr. Bohuslav BENČ a Yvo­na BENČOVÁ)

Gale­rie někte­rých kre­seb Ant. CHMELÍKA

 

Na tře­tím sjez­du rodá­ků a přá­tel v roce 1994 se stal čest­ným obča­nem Nové Vsi nad Popel­kou malíř, ilu­strá­tor, kres­líř a doku­men­tá­tor – pan ANTONÍN CHMELÍK.

chmelik
Naro­dil se 5.února 1924 ve Žďá­ru u Kum­bur­ku. vyu­čil se kni­ha­řem, poz­dě­ji pra­co­val jako mode­lář plas­tic­kých map v Zeměmě­řič­ském druž­stvu Geo­plan v Nové Pace. Od roku 1954 půso­bil jako kres­lič map v Kar­to­gra­fii n. p. Pra­ha. Zájem o kres­le­ní od dět­ských let do dovedl až do Výtvar­né ško­ly v Pra­ze na Holla­ro­vě náměs­tí.

 

V roce 1949 došlo v Chme­lí­ko­vě živo­tě k důle­ži­té udá­lost: teh­dy ho upo­zor­nil PhDr. Jan Morá­vek, archi­vář Praž­ské­ho hra­du – spo­leč­ně s aka­de­mi­kem dr. Zdeň­kem Wirthem, že by bylo tře­ba kresbou doku­men­tár­ně zachy­tit staré rou­be­né cha­lu­py v oko­lí Žďá­ru a při­leh­lých ves­ni­cích. Vět­ši­na jich byla v tako­vém sta­vu, že hro­zi­la zká­za.

 
V letech 1959 až 1967 zvěč­nil všech­ny rou­be­né cha­lu­py Bradlec­ké Lho­ty, Syře­no­va, Újezd­ce, Žďá­ru u Kum­bur­ku a Nové Vsi nad Popel­kou. Tyto kresby se sta­ly sou­čás­tí míst­ních kro­nik. Během dva­ce­ti let zdo­ku­men­to­val Anto­nín Chme­lík více jak 300 objek­tů lido­vé­ho sta­vi­tel­ství, z nichž mno­hé již nee­xis­tu­jí nebo jsou pře­sta­vě­ny.

 

Pro expo­zi­ci Měst­ské­ho muzea v Lomni­ci nad Popel­kou zho­to­vil v letech 1975 – 1978 kopie 11 lis­tů Lomnic­ké­ho kan­ci­o­ná­lu z let 1578–1583, kte­rý se nachá­zí v praž­ském Kle­men­ti­nu.

 
 

V letech 1971–1972 zachy­til Anto­nín Chme­lík pro Ústav pro etno­gra­fii a folklo­ris­ti­ku ČSAV v Pra­ze ve svých kresbách 20 rou­be­ných sta­veb z oko­lí Lomni­ce nad Popel­kou jako sou­část doku­men­ta­ce lido­vé­ho sta­vi­tel­ství seve­ro­výchd­ních Čech. Jako výraz uzná­ní za tuto doku­men­tač­ní čin­nost zař­ža­dil PhDr. Josef Vařeka Anto­ní­na Chme­lí­ka do Slov­ní­ku lido­vé­ho sta­vi­tel­ství, kte­rý vyšel ve Stát­ním nakla­da­tel­ství tech­nic­ké lite­ra­tu­ry v roce 1981 v Pra­ze.

V roce 1972 vznikla doku­men­tač­ně cen­ná pero­kresba býva­lých dře­vě­ných domů na náměs­tí v Lomni­ci nad Popel­kou jako sou­část pamět­ní­ho tis­ku k výsta­vě – His­to­ric­ká Lomni­ce nad Popel­kou.
 
 

Sou­bor svých kre­seb vysta­vo­val Anto­nín Chme­lík v roce 1967 v Nové Vsi nad Popel­kou. V Měst­ském muzeu v Lomni­ci nad Popel­kou usku­teč­nil výsta­vy v letech 1971, 1974, 1979, u pří­le­ži­tos­ti šede­sá­tin v roce 1984, posled­ní výsta­va se kona­la v roce 1999 čty­ři roky po jeho smr­ti. Anto­nín Chme­lík vysta­vo­val také v Jičí­ně, Sta­rých Hra­dech u Libá­ně, v Želez­ni­ci, Syře­no­vě a dal­ších mís­tech.

 

Dru­hou strán­ku kres­líř­ské tvor­by Anto­ní­na Chme­lí­ka (kro­mě doku­men­ta­ce lido­vé­ho sta­vi­tel­ství) před­sta­vu­je vlas­ti­věd­ná výtvar­ná čin­nost (kresby hra­dů, zám­ků, pohle­dy do kra­ji­ny, ilu­stra­ce pís­ní, pozván­ky, diplo­my).

 
 

Chme­lí­ko­va man­žel­ka Mirosla­va věno­va­la po jeho smr­ti část pozůsta­los­ti lomnic­ké­mu muzeu a dru­hou část Památ­ní­ku národ­ní­ho písem­nic­tví ve Sta­rých Hra­dech u Libá­ně.

 
 

Anto­nín Chme­lík zemřel 29. květ­na 1995 v Pra­ze.

 
 

Nyní mám před sebou sou­bor jeho kre­seb z Čes­ké­ho ráje a s pře­kva­pe­ním zjiš­ťu­ji, že nemu­sím puto­vat za deva­te­ry hory či sed­me­ry řeky, nemu­sím vybí­hat na vyhlíd­ku své­ho rod­né­ho města, vždyť ta místa pověs­tí reál­ných či vymyš­le­ných mám před sebou, mám je zakle­ty prá­vě Chme­lí­ko­vým perem a štět­cem do trva­lé, věč­né podo­by.”

– PhDr. Miroslav Iva­nov – (“Nad kresba­mi Ant.Chmelíka”)

 
 

Pou­ži­té mate­ri­á­ly:
:-: Význam­né a zají­ma­vé osob­nos­ti Novo­pac­ka – Mgr. Bohuslav BENČ a Yvo­na BENČOVÁ (elek­tro­nic­ká pub­li­ka­ce na CD)
:-: Kata­log k výsta­vě “Anto­nín Chme­lík – obra­zy a kresby z rod­né­ho kra­je” r. 1979
:-: Kata­log k výsta­vě “Anto­nín Chme­lík: Hra­dy, zám­ky a kra­ji­ny Čes­ké­ho ráje” r. 1984
:-: Lomnic­ké novi­ny č. 1 r. 2004 – Před 80 lety se naro­dil Anto­nín Chme­lík – autor. Vl.Mikule.

 
 

Anto­nín CHMELÍK
(Elek­tro­nic­ká pub­li­ka­ce na CD: Význam­né a zají­ma­vé osob­nos­ti Novo­pac­ka – Mgr. Bohuslav BENČ a Yvo­na BENČOVÁ)

Gale­rie někte­rých kre­seb Ant. CHMELÍKA

 

 

SEZNAM VÝTVARNÉ A VLASTIVĚDNÉ ČINNOSTI

1940–1941 ROUBENÁ CHALUPA čp. 43 V SYŘENOVĚ. Kresba perem.
HRAD KUMBURK. Kresba perem.
ZBEČNICKÉ CHLEBY. Povíd­ka pro mlá­dež.
(Otiš­tě­no v časo­pi­se MLADÝ HLASATEL, roč. V. a VI.)
1945–1961 KNIHOVNÍKEM MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY VE ŽĎÁRU U KUMBURKU
1947 MAPA KATASTRU OBCE SYŘENOVA, se sou­pi­sem sta­rých pomíst­ních jmen. (Kolo­ro­va­ná kresba 150x200cm)
1958–1969 KRESBY VŠECH ROUBENÝCH CHALUPOBCÍCH:
BRADLECKÁ LHOTA, NOVÁ VES N. p., SYŘENOV, ÚJEZDEC, ŽĎÁR U KUMBURKU
1964–1967 KRESBYOKRESNÍCH NOVINÁCH ROZVOJ
1966 PŘEDNÁŠKA O MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI MĚSTA ŽELEZNICE.
(Regi­o­nál­ní vlas­ti­věd­ný krou­žek města Jičí­na v Pra­ze.)
1967–1969 ILUSTRACE K ČLÁNKŮM ING. ANT. OTMARA: O HRADU TROSKÁCH V ČESKÉM RÁJI.
(Zpra­vo­daj Šrám­ko­vy Sobot­ky. Osvě­to­vá bese­da v Sobot­ce.)
1967 VÝSTAVA KRESEB ROUBENÝCH CHALUPNOVÉ VSI NAD POPELKOU.
1967 VÝSTAVA KRSEBSEMILECH. (Muze­um děl­nic­ké­ho hnu­tí v Semi­lech)
1968 VÝSTAVA KRESEB: BRADLECHRAD ŽELEZNICKA.
(Vlas­ti­věd­né muze­um v Želez­ni­ci)
1971 VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEBLOMNICKA N. POPELKOU.
(Vlas­ti­věd­né muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.)
1971–1972 DOKUMENTÁRNÍ KRESBY ROUBENÝCH CHALUPOBCÍ:
NOVÁ VES NAD POPELKOU, SYŘENOV, ŽĎÁR U KUMBURKU.
(Ústav pro etno­gra­fii a folklo­ris­ti­ku Čes­ko­slo­ven­ské aka­de­mie věd v Pra­ze.)
1972 DŘEVĚNÉ DOMY NA NÁMĚSTÍ V LOMNICI NAD POPELKOU.
(Pamět­ní tisk k výsta­vě: His­to­ric­ká Lomni­ce nad Popel­kou. Kresba perem.)
1973 NÁMĚSTÍ V LOMNICI NAD POPELKOU V POLOVINĚ XIXSTOL.
Pozván­ka k výsta­vě sté­ho výro­čí poby­tu B.Smetany v Lomni­ci nad Popel­kou.
(Muze­um Bedři­cha Sme­ta­ny v Pra­ze.)
1974 SOUPIS POMÍSTNÍCH JMENOBCÍCH: SYŘENOV, ÚJEZDEC, ŽĎÁR U KUMBURKU.
(Ústav pro jazyk čes­ký, Čes­ko­slo­ven­ská aka­de­mie věd v Pra­ze.)
1974 VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEBLET 1940 – 1974.
(Vlas­ti­věd­né muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.)
1975 ČESTNÁ UZNÁNÍ. Kresby perem.
(Jed­not­né země­děl­ské druž­stvo Nová Ves nad Popel­kou.)
1977 VZPOMÍNKA NA DOMOV. Kresba perem.
(Měst­ské muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.)
1975–1978 KOPIE 11 LISTŮ LOMNICKÉHO KANCIONÁLULET 1578 – 1583.
(Měst­ské muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.)
1979 OBRAZYRODNÉHO KRAJE.
(Měst­ské muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.)
1981 VÝSTAVA KRESEB LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČESKÉHO RÁJE.
(Osvě­to­vá bese­da Libáň – Staré Hra­dy.)
1979–1982 ČESTNÁ UZNÁNÍKRESBAMI HRADŮ ČESKÉHO RÁJE.
(Tělo­vý­chov­ná jed­no­ta Sokol, odbor turis­ti­ky v Želez­ni­ci.)
1983 KRAJINY ČESKÉHO RÁJE. (Vlas­ti­věd­né muze­um v Želez­ni­ci.)
1984 ILUSTRACE VE ZPĚVNÍKU JOSEFA KRČKA: NEDALEKO KOZÁKOVA
Vydal: SUPRAPHON Pra­ha
1984 HRADY, ZÁMKY A KRAJINY ČESKÉHO RÁJE.
(Měst­ské muze­um v Lomni­ci nad Popel­kou.
VÝSTAVA K ŠEDESÁTINÁM ANTONÍNA CHMELÍKA.)

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.