Škola

His­to­rie ško­ly v Nové Vsi n. Pop. (Josef Jan Fučík)

Základ­ní ško­laZdej­ší základ­ní ško­la je orga­ni­zo­va­ná jako dvojtříd­ní se škol­ní dru­ži­nou. Ve škol­ním roce 2001/2002 se zavedl ke stá­va­jí­cí čtyřem roč­ní­kům ješ­tě roč­ník pátý, ale bohu­žel se ten­to stav udr­žel jen po dva roky.

 
Jak už bylo uve­de­no, od roku 1986 síd­lí ZŠ v budo­vě MŠ, od 1.září 1993 se obě ředi­tel­ství slou­či­la a od 1.1.2003 pře­šla ško­la na práv­ní sub­jek­ti­vi­tu. Po odcho­du dlou­ho­le­té ředi­tel­ky Lud­mi­ly Vaňouč­ko­vé do důcho­du byl v roce 1994 jme­no­ván do funk­ce ředi­te­le ško­ly jme­no­ván Mgr. Pavel Antoš ze Staré Paky. Zde půso­bil jeden rok a pak ode­šel na Škol­ský úřad v Semi­lech. Po jeho odcho­du se u nás ředi­te­lé, lépe řeče­no ředi­tel­ky, prak­tic­ky po roce stří­da­li. (M. Kyn­člo­vá, M. Vitulová,D. Věchtová,A. Hůl­ko­vá), až po sou­čas­né­ho ředi­te­le Mgr. Vilé­ma Cel­fla z Lomni­ce nad Popel­kou. Ke změ­nám dochá­ze­lo i u ostat­ních vyu­ču­jí­cích (H. Kut­ko­vá, J. Rohlena,L. Cer­ma­no­vá). Dnes půso­bí na ško­le kro­mě ředi­te­le uči­tel­ka Kate­ři­na Jan­do­vá a Ale­na Kyn­člo­vá, kte­rá je stá­li­cí peda­go­gic­ké­ho sbo­ru a vede škol­ní družinu.Také obsa­ze­ní škol­ní kuchy­ně je stá­lé. Po odcho­du do důcho­du Marie Rejma­no­vé se o zdra­vé stra­vo­vá­ní sta­rá Zdena Mize­ro­vá a Jaro­sla­va Fajfro­vá, kte­rá je záro­veň i vedou­cí škol­ní jídelny.Protože počet stráv­ní­ků neu­stá­le kle­sal, nabíd­lo ředi­tel­ství ško­ly mož­nost ode­bí­rá­ní obě­dů i šir­ší veřej­nos­ti. Tuto nabíd­ky vyu­ži­li jak obča­né míst­ní, tak ze Syře­no­va a Žďá­ru u Kum­bur­ku. Škol­ni­ce Ilo­na Svo­bo­do­vá ode­šla na mateř­skou dovo­le­nou a na její mís­to nastou­pi­la Jana Els­ne­ro­vá.

 
Škol­ní rok 1996/97 začí­nal ve tří­dách vyba­ve­ných novým nábyt­kem, k dal­ším úpra­vám , ten­to­krát sta­veb­ním, došlo o prázd­ni­nách roku 2001. Do stís­ně­né­ho pro­sto­ru dru­ži­ny se pře­stě­ho­va­la jed­na tří­da, dru­ži­na se spo­ji­la s jídel­nou a tím zís­ka­la dosta­teč­ný pro­stor pro roz­voj svých akti­vit, je tu mís­to pro počí­ta­če, je tu mís­to pro hry i zába­vu. Pro zří­ze­ní 5. roč­ní­ku se muse­ly vybu­do­vat i vyho­vu­jí­cí WC.

 
V novo­ves­ké základ­ní ško­le se učí pod­le pro­gra­mu Základ­ní ško­la, na dopl­ně­ní výu­ky žáci absol­vu­jí pla­vec­ký výcvik v jilem­nic­kém bazé­nu, zdo­ko­na­lu­jí se v brus­le­ní na lomnic­kém zim­ním sta­di­o­nu nebo se vyu­ží­vá pří­rod­ní ledo­vá plo­cha v obci.Využívá se také míst­ní lyžař­ský vlek. Základ­ní návy­ky v doprav­ní výcho­vě si děti osvo­ju­jí na doprav­ním hřiš­ti. Žáci se zapo­ju­jí do sbě­ru léči­vých bylin, vystu­pu­jí s kul­tur­ním pro­gra­mem při zase­dá­ní zastu­pi­tel­stva obce, při vítá­ní občán­ků. Účast­ní se tur­na­je ve stol­ním teni­su i leh­ko­at­le­tic­kých závodů,zdravotní krou­žek repre­zen­to­val naši ško­lu v okres­ní sou­tě­ži. K závě­ru kaž­dé­ho škol­ní­ho roku neod­mys­li­tel­ně pat­ří výlet za pozná­ním blíz­ké­ho i vzdá­le­něj­ší­ho oko­lí. Vel­kým zážit­kem byl něko­li­ka­den­ní pobyt v Krko­no­ších, či dvou­den­ní výlet do Orlic­kých hor, plni dojmů se žáci vra­ce­li z Pra­hy, Bozkov­ských jes­ky­ní a dal­ších míst naše­ho kra­je.

Obě ško­ly se účast­ní spo­leč­ných akcí, navště­vu­jí diva­del­ní před­sta­ve­ní v Lomni­ci nad Popel­kou a v Semi­lech, jin­dy zase her­ci při­je­dou za dět­mi do Nové Vsi nad Popel­kou.

Je ško­da, že počet žáků ve zdej­ší ško­le neu­stá­le kle­sá, o čemž svěd­čí i uve­de­ná statistika.Věříme, že v budouc­nu se situ­a­ce zlep­ší a Základ­ní a mateř­ská ško­la v Nové Vsi nad Popel­kou nebu­de muset bojo­vat o pře­ži­tí.

Škol­ní rok:  1983/1984 52 žáci
1993/1994 37 žáků
2003/2004 16 žáků

Mateřská škola

Mateř­ská ško­la zača­la v roce 1994 pra­co­vat pod vede­ním Mgr.Pavla Anto­še ze Staré Paky, kte­rý byl jme­no­ván ředi­te­le Základ­ní a mateř­ské ško­ly v Nové Vsi nad Popel­kou. Během let došlo k něko­li­ka změ­nám a od roku 2003 po udě­le­ní práv­ní sub­jek­ti­vi­ty byl jme­no­ván ředi­te­lem Mgr.Vilém Cel­fl z Lomni­ce nad Popel­kou. S dět­mi pra­co­va­ly uči­tel­ky Dana Crho­vá a Marie Kyn­člo­vá, kte­rá po zvo­le­ní sta­rost­kou obce ode­šla, a na mís­to nastou­pi­la Soňa Hejdu­ko­vá z Lomni­ce nad Popel­kou. Za škol­ni­ci Ilo­nu Svo­bo­do­vou, kte­rá nastou­pi­la na mateř­skou dovo­le­nou při­šla Jana Els­ne­ro­vá. 15. květ­na, za pří­tom­nos­ti zástup­ců Škol­ské­ho úřa­du v Semi­lech, škol­ní inspek­ce, , sou­čas­ných i býva­lých zaměst­nan­ců MŠ a dal­ších hos­tů pro­běhla osla­va 20 let od ote­vře­ní nové budo­vy. Vzpo­mí­na­lo se nad kro­ni­kou, nad foto­gra­fie­mi. Bylo to pří­jem­né pose­ze­ní, ale hlav­ně setká­ní . Všech­ny pro­sto­ry byly vyzdo­be­ny pra­ce­mi dětí.Druhý den byla budo­va ote­vře­na širo­ké veřej­nos­ti. V roce 1994 navště­vo­va­lo MŠ 28 dětí. Během let počet dětí kle­sal . V e škol­ním roce 2003/2004 je k docház­ce zapsá­no 19 dětí. Život v mateř­ské ško­le je plný tvo­ři­vé prá­ce a v prů­bě­hu dne se pro­lí­na­jí všech­ny výchov­né slož­ky. Výtvar­né prá­ce a výrob­ky z růz­ných mate­ri­á­lů zdo­bí inte­ri­ér budo­vy a jsou obmě­ňo­vá­ny pod­le roč­ních období.Dobrou tra­di­cí se sta­ly záři­jo­vé výle­ty do Jičí­na – města pohá­dek. Děti navště­vu­jí kur­zy pla­vá­ní, brus­le­ní. Paní uči­tel­ka Hejdu­ko­vá ve spo­lu­prá­ci se Spe­ci­ál­ním peda­go­gic­kým cen­t­rem pro vady řeči v Liber­ci zajiš­ťu­je logo­pe­dic­kou pomoc. Děti jez­dí do diva­dla v Lomni­ci nad Popel­kou, do Semil, na diva­del­ní pře­sta­ve­ní zaje­ly až do Mla­dé Bolesla­vi a Hrad­ce Králové.V posled­ních letech při­jíž­dě­jí her­ci s nápa­di­tě nastu­do­va­ný­mi lout­ko­vý­mi pohád­ka­mi za dět­mi do MŠ. Při všech těch­to akti­vi­tách MŠ úzce spo­lu­pra­cu­je se ško­lou základ­ní. Pra­vi­del­né výle­ty na ukon­če­ní škol­ní­ho roku jsou zamě­ře­né na pozná­vá­ní pří­rod­ních krás a kul­tur­ních pamá­tek naše­ho kra­je. Děti již pozna­ly Bozkov­ské jes­ky­ně, hrad Rot­š­tejn a Vald­štejn, Kopi­cův sta­tek, Klo­koč­ské prů­cho­dy, jes­ky­ni Postoj­nou, mlýn v Roz­to­kách u Semil, far­mu bílých jele­nů u Roven­ska p. Tr., letiš­tě ve Vrchla­bí, ZOO v Liber­ci. Tyto výle­ty a účast na růz­ných spor­tov­ních a kul­tur­ních akcích umož­ňu­je dob­rá spo­lu­prá­ce s fir­mou ZEOS v Lomni­ci nad Popel­kou a řidi­čem Ladi­sla­vem Mize­rou při zajiš­tě­ní dopra­vy. Ta to jim pat­ří vel­ké DĚKUJEME!! Zajis­tit dětem pří­jem­ný pobyt ve škol­ce a jejich vše­stran­ný roz­voj pomá­há i obec­ní zastu­pi­tel­stvo , kte­ré v roce 1995 odsou­hla­si­lo vybí­rá­ní měsíč­ní­ho pří­spěv­ku ve výši 120,-Kč od rodi­čů , v roce 1997 se ten­to pří­spě­vek zvý­šil na 150,- Kč. Díky tomu, si děti mohou hrát v dět­ské kuchyň­ce, česat v kadeř­nic­tví, sta­vět domy a hra­dy z moli­ta­no­vé, papí­ro­vé a pry­žo­vé sta­veb­ni­ce, byd­let ve vel­kém lát­ko­vém nebo dře­vě­ném domeč­ku, sesta­vo­vat auto­dráhu nebo cvi­čit na gym­nastic­ké dře­vě­né sesta­vě, hrát na růz­né hudeb­ní nástroje,všestranně se roz­ví­jet v při hrách s dal­ší­mi a dal­ší­mi hrač­ka­mi. Výše již pře­sáh­la 100 000 Kč. Věří­me, že naše krásná, moder­ní mate­řin­ka pro nedo­sta­tek dětí neza­nik­ne a že bude tím prv­ním, radost­ným stu­pín­kem ke vzdě­lá­ní .

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.