Informace

 

OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Dle Záko­na č. 128/2000 Sb., o obcích (obec­ní zří­ze­ní) ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů

Adre­sa: Nová Ves nad Popel­kou 244, 512 71 Nová Ves nad Popel­kou

IČ: 00275948

DIČ: CZ 00275948

Ban­kov­ní spo­je­ní: Čes­ká spo­ři­tel­na a.s., :1263095309/0800 (mož­nost úhra­dy v hoto­vos­ti v úřa­dov­ně )

Sta­rosta: VLADIMÍR TOMÁŠEK

+420 481 675 173 (tel.)

+420 724 180 478 (mobil)

+420 481 675 173 (hos­po­dář­ka)

E-mail sta­rosty obce:  starosta@novavesnadpopelkou.cz

Elek­tro­nic­ká poda­tel­na: ou@novavesnadpopelkou.cz

ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n

WWW: www.novavesnadpopelkou.cz

 

Organizační struktura →

 

Zápisy a usnesení →

 

Rozpočty →

 

Žádost o informace

 • Úst­ní podá­ní pro­vá­děj­te vždy na adre­se obec­ní­ho úřa­du: Obec­ní úřad obce Nová Ves nad Popel­kou, Nová Ves n. Pop. 244, 512 71 Nová Ves nad Popel­kou.
 • Písem­né podá­ní ode­sí­lej­te vždy na doru­čo­va­cí adre­su obce: Obec Nová Ves nad Popel­kou, Nová Ves n. Pop. 244, 512 71 Nová Ves nad Popel­kou.
 • Elek­tro­nic­ké žádosti ode­sí­lej­te vždy na adre­su ou@novavesnadpopelkou.cz nebo pomo­cí webo­vé­ho for­mu­lá­ře, kte­rý se nachá­zí na hlav­ní strán­ce webu obce.

Opravné prostředky

 • Vždy písem­ným podá­ním ode­sla­ným na doru­čo­va­cí adre­su obce.
 • Oprav­né pro­střed­ky podá­vej­te pro­střed­nic­tvím obec­ní­ho úřa­du, kte­rý napa­de­né roz­hod­nu­tí ve správ­ním říze­ní vydal, a to ve lhů­tě uve­de­né v pou­če­ní toho­to roz­hod­nu­tí, a za pod­mí­nek sta­no­ve­ných v záko­ně, na jehož zákla­dě bylo pří­sluš­né roz­hod­nu­tí vydá­no.
 • Pro­ti roz­hod­nu­tí ve správ­ním říze­ní není mož­né oprav­né pro­střed­ky. Je ale mož­né uči­nit podá­ní, kte­ré dle obsa­hu pro­jed­ná sta­rosta nebo zastu­pi­tel­stvo obce.
 • Pro­ti roz­hod­nu­tí sta­rosty a zastu­pi­tel­stva obce uči­ně­né ve správ­ním říze­ní se oprav­né pro­střed­ky podá­va­jí pro­střed­nic­tvím poda­tel­ny obec­ní­ho úřa­du viz oddíl výše, a to ve lhů­tě uve­de­né v pou­če­ní toho­to roz­hod­nu­tí a za pod­mí­nek sta­no­ve­ných v záko­ně, na jehož zákla­dě bylo pří­sluš­né roz­hod­nu­tí vydá­no.
 • Pro­ti opat­ře­ním zastu­pi­tel­stva obce, kte­rá odpo­ru­jí záko­nu, lze kdy­ko­li podat úst­ně či písem­ně návrh na poza­sta­ve­ní výko­nu toho­to opat­ře­ní Kraj­ské­mu úřa­du Libe­rec­ké­ho kra­je, U Jezu 642/2a, 461 80 Libe­rec 2.
 • Pro­ti ostat­ním úko­nům orgá­nů obce oprav­né pro­střed­ky nej­sou.
 • Došlo-li roz­hod­nu­tím či orgá­nu obce ke zkrá­ce­ní fyzic­ké či práv­nic­ké osoby, lze podat v sou­la­du s §47 a násl. záko­na č. 99/1963 Sb., občan­ské­ho soud­ní­ho řádu v plat­ném zně­ní, žalo­bu k pří­sluš­né­mu sou­du, pří­pad­ně v sou­la­du s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústa­vy ČR ústav­ní stíž­nost k Ústav­ní­mu sou­du.

 

Formuláře, dokumenty a dokumenty 

Řešení složitých životních situací

 • Úst­ním podá­ním na adre­se obec­ní­ho úřa­du Nová Ves nad Popel­kou
 • Úst­ním podá­ním na adre­se MěÚ v Lomni­ci nad Popel­kou
 • Úst­ním podá­ním na adre­se MěÚ v Semi­lech, na odbo­ru soci­ál­ních věcí

 

Úhrady za poskytované informace →

Výroční zprávy

 

Povinně zveřejňované informace 

Třídění odpadu →

Úřední hodiny obecního úřadu

 • Po 08:00–11:30 a 12:30–17:00
 • St 08:00–11:30 a 12:30–17:00
 • Obec­ní úřad se nebrá­ní návštěvě obča­nů I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY, ale NEMŮŽE zajis­tit stá­lou pří­tom­nost pra­cov­ní­ků

 

KOSTEL SV. PROKOPA

 

481 671 347 (Far­ní úřad řím­sko-kato­lic­ký, Lomni­ce n. P.)

Mše sv. v kos­te­le sv. Pro­ko­pa

Pá 8:00

Ne: 8:00

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

481 675 173 – Obec­ní úřad

481 675 183 – Pošta

481 675 183 – Samo­ob­slu­ha

481 675 156 – Ško­la

481 675 174 – Mateř­ská ško­la

731 081 955 – Novo­veská restau­ra­ce

481 622 551 – Zdr. poho­to­vost

481 671 347 – Far­ní úřad řím­sko-kato­lic­ký, Lomni­ce n.P.

150 Hasi­či

158 Poli­cie

155 Záchran­ná služ­ba

112 SOS tís­ňo­vé volá­ní

606 840 809 – Správ­ce hřbi­to­va p. Jiří Kunt

 

Poštovní služby

Poš­tov­ní služ­by jsou zajiš­ťo­vá­ny v pro­dej­ně COOP síd­lí­cí na adre­se Nová Ves nad Popel­kou č.p. 64 v roz­me­zí hodin pro veřej­nost:

PO: 9:00 – 11:00 a 13:30 – 15:30 hod.
SONE: Zavře­no

 

Samoobsluha

smí­še­né zbo­ží Nová Ves n. Pop. (JEDNOTA SD NOVÁ PAKA)

 

Po 07:00–12:30 13:00–17:00

Út 07:00–12:30 13:00–16:00

St 07:00–12:30 13:00–17:00

Čt 07:00–12:30 13:00–16:00

Pá 07:00–12:30 13:00–17:00

So 07:30–11:00

Ne ZAVŘENO

 

Novoveská restaurace

Po 11:00–15:00
Út 11:00–15:00
St 11:00–22:00
Čt 11:00–22:00
Pá 11:00–24:00
So 12:00–24:00
Ne zavře­no

stra­vo­vá­ní – poled­ní menu
oddě­le­ný saló­nek s dět­ským kout­kem
zahrád­ka, par­ko­viš­tě,
mož­nost rodin­ných oslav, firem­ní akce, svat­by
kon­takt: Petr Novák 775 668 795

e-mail: murnesa(a)email.cz
512 71 Nová Ves nad Popel­kou 62

 

 

Restaurace U Pospíšilů

Po ZAVŘENO
Út ZAVŘENO
St ZAVŘENO
Čt ZAVŘENO
Pá 17:00–24:00
So 12:00–24:00
Ne ZAVŘENO

Mož­nost tele­fo­nic­ké­ho domlu­ve­ní v jiném ter­mí­nu!

 

neku­řác­ká restau­ra­ce
mož­nost uby­to­vá­ní
stra­vo­vá­ní
zahrád­ka
par­ko­viš­tě
mož­nost růz­ných akcí

kon­takt: 720 298 029
512 71 Nová Ves nad Popel­kou 286
e-mail: upospisilu(a)seznam.cz
Web: www.upospisilu.cz

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

INTERNETOVÉ ODKAZY:

KRAJ – Pří­lo­ha Libe­rec­ké­ho kra­je

Por­tál s turis­tic­kým uby­to­vá­ním

Inter­ne­to­vé strán­ky novo­ves­ké pří­prav­ky fot­ba­lu.

!!! Výsled­ky voleb 2006 v Nové Vsi do obec­ní­ho zastu­pi­tel­stva a sená­tu !!!

!!! Vysled­ky VOLEB 2006 v Nové Vsi do PS!!!

Výsled­ky voleb do zastu­pi­tel­stev kra­jů v Nové Vsi ve dnech 5.-6.11.2004

Infor­ma­ce o vol­bách do EP v Nové Vsi

Por­tál územ­ní samo­sprá­vy Města a obce onli­ne

Por­tál veřej­né sprá­vy ČR

Posla­nec­ká sně­mov­na Par­la­men­tu ČR

Senát Par­la­men­tu ČR

Úřad vlá­dy ČR

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy

Minis­ter­stvo infor­ma­ti­ky

Čes­ká škol­ní inspek­ce

Elek­tro­nic­ké tržiš­tě pro stát­ní sprá­vu

Minis­ter­stvo vni­t­ra ČR

Tele­fon­ní seznam

Jízd­ní řády

Odjezdy auto­bu­sů z Nové Vsi

Odjezdy vla­ků z Nové Vsi

Stol­ní tenis SEMILY– vše ze stol­ní­ho teni­su na Semil­sku

Stol­ní tenis LIBEREC– vše ze stol­ní­ho teni­su na Libe­rec­ku

Hudeb­ní sku­pi­na TÁBORANKA

Zří­ce­ni­na hra­du KUMBURK

Pen­zi­on TÁBOR

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY OKOLNÍCH MĚST A OBCÍ:

Bradlec­ká Lho­ta

Harra­chov

Hos­tin­né

Hra­dec Krá­lo­vé

Jičín

Jilem­ni­ce

Koš­ťá­lov

Libe­rec

Libštát

Lomni­ce nad Popel­kou

Nová Paka

Semi­ly

Sta­rá Paka

Roven­sko pod Tros­ka­mi

Rokyt­ni­ce nad Jize­rou

Syře­nov

Tato­bi­ty

Tur­nov

Vrchla­bí

 

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.