Povinně zveřejňované informace

Povin­ně zve­řej­ňo­va­né infor­ma­ce pod­le vyhláš­ky č. 442/2006, kte­rá sta­no­ví struk­tu­ru infor­ma­cí zve­řej­ňo­va­ných o povin­ném sub­jek­tu dle § 5 odst. 1 a 2 záko­na č. 106/1999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Název

Obec Nová Ves nad Popel­kou

 

Důvod a způ­sob zalo­že­ní

dle záko­na č. 128/2000 Sb., o obcích (obec­ní zří­ze­ní) ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů

 

Orga­ni­zač­ní struk­tu­ra →

 

Kon­takt­ní spo­je­ní →

Obec­ní úřad Nová Ves nad Popel­kou
Nová Ves nad Popel­kou čp. 244
PSČ 512 71
Tel.: 481 675 173
Mobil: 724 180 478
E-mail: ou@novavesnadpopelkou.cz
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n

 

Úřed­ní hodi­ny

Po 08:00–11:30 12:30–17:00

St 08:00–11:30 12:30–17:00

 

Tele­fon­ní čís­la

Tel.: 481 675 173

Mobil: 724 180 478

 

Adre­sa inter­ne­to­vé strán­ky

ofi­ci­ál­ní: www.novavesnadpopelkou.cz

 

Adre­sa e-poda­tel­ny

ou@novavesnadpopelkou.cz

 

Dal­ší elek­tro­nic­ké adre­sy

sta­rosta obce: v.tomasek@novavesnadpopelkou.cz

 

Pří­pad­né plat­by lze pou­ká­zat

Ban­kov­ní spo­je­ní – Čes­ká spo­ři­tel­na a.s. : 1263095309/0800 Mož­nost úhra­dy v hoto­vos­ti v úřa­dov­ně 

 

IČO

00275948

 

DIČ

CZ 00275948

 

Doku­men­ty →

 

2 Roz­po­čet →

 

Žádosti o infor­ma­ce → (viz odsta­vec “Žádost o infor­ma­ce”)

 

Pří­jem žádos­tí a dal­ších podá­ní → (viz odsta­vec “Žádost o infor­ma­ce”)

 

Oprav­né pro­střed­ky  → (viz odsta­vec “Oprav­né pro­střed­ky”)

 

For­mu­lá­ře →

 

Popi­sy postu­pů – návo­dy pro řeše­ní život­ních situ­a­cí → (viz odstav­ce “Žádost o infor­ma­ce”, “Oprav­né pro­střed­ky” a “Řeše­ní slo­ži­tých život­ních situ­a­cí”)

 

Před­pi­sy →

 

Úhra­dy za posky­to­vá­ní infor­ma­cí →

 

Výroč­ní zprá­va pod­le záko­na č. 106/1999 Sb. → (viz odsta­vec “Výroč­ní zprá­vy”)

Nenašli jste, co jste hledali?

Napiš­te nám a my Vám co nej­rych­le­ji odpo­ví­me.

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.