Povinně zveřejňované informace

Povin­ně zve­řej­ňo­va­né infor­ma­ce pod­le vyhláš­ky č. 442/2006, kte­rá sta­no­ví struk­tu­ru infor­ma­cí zve­řej­ňo­va­ných o povin­ném sub­jek­tu dle § 5 odst. 1 a 2 záko­na č. 106/1999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

 • Název
  • Obec Nová Ves nad Popel­kou

 

 • Důvod a způ­sob zalo­že­ní
  • dle záko­na č. 128/2000 Sb., o obcích (obec­ní zří­ze­ní) ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů

 

 

 • Kon­takt­ní spo­je­ní →
  • Obec­ní úřad Nová Ves nad Popel­kou
   Nová Ves nad Popel­kou čp. 244
   PSČ 512 71
   Tel.: 481 675 173
   Fax: 481 675 173
   Mobil: 724 180 478
   E-mail: ou@novavesnadpopelkou.cz

 

 • Úřed­ní hodi­ny
  • Po 08:00–11:30 12:30–17:00
  • St 08:00–11:30 12:30–17:00

 

 • Tele­fon­ní čís­la
  • Tel.: 481 675 173
  • Mobil: 724 180 478
  • Čís­la faxu
  • 481 675 173

 

 

 

 

 • Pří­pad­né plat­by lze pou­ká­zat
  • Ban­kov­ní spo­je­ní – Čes­ká spo­ři­tel­na a.s. : 1263095309/0800 Mož­nost úhra­dy v hoto­vos­ti v úřa­dov­ně 

 

 • IČO
  • 00275948

 

 • DIČ
  • CZ 00275948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napiš­te nám a my Vám co nej­rych­le­ji odpo­ví­me.

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.