Červený kříž

Míst­ní sku­pi­na ČČK má 50 čle­nů a jejich před­sed­ky­ní je Dana Kře­pel­ko­vá.

 
V minu­los­ti spo­lu s SDH zajiš­ťo­val sběr želez­né­ho šro­tu v obci, pomá­hal ČSŽ se sbír­kou šat­stva pro cha­ri­tu. Ani při huma­ni­tár­ních sbír­kách pro povod­ně­mi posti­že­nou zem nezů­stal stra­nou.

 
Yve­ta Kna­po­vá ved­la v ZŠ krou­žek zákla­dů prv­ní pomo­ci. Děti se zúčast­ni­ly okres­ní sou­tě­že, kdy vybo­jo­va­ly pěk­né 5. mís­to.

 
Po dva roky 2002 –2003 pořá­dal svůj ples, čímž obo­ha­til ple­so­vou sezó­nu v Nové Vsi nad Popel­kou.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.