Český svaz žen

Kdy byl vlast­ně Čes­ký svaz žen v Nové Vsi nad Popel­kou zalo­žen, není přes­ně zná­mo. Nějak to s sebou při­ne­sla doba. Zača­lo to spo­leč­nou prá­del­nou u Urban­ců, pokra­čo­va­lo to “Radou žen”. Dala se dohro­ma­dy sku­pi­na při­bliž­ně stej­ně sta­rých, lépe řeče­no stej­ně mla­dých žen, a kde bylo potře­ba, tam pomá­ha­ly. Sušit seno, sbí­rat bram­bo­ry, sklí­zet řepu. Pro­s­tě nechtě­ly zůstat stra­nou vše­ho dění v obci.

 
Čas ale neú­pros­ně ply­ne. Mno­hé člen­ky už nej­sou mezi námi. Někte­ré se po roce 1989 vzda­ly člen­ství, jiné sem nao­pak po roz­pa­du SSM v obci pře­šlo, někte­rou při­ved­la mat­ka nebo tchýně. Dnes máme 70 čle­nek.

 
Celá čin­nost v minu­los­ti byla zamě­ře­na na prá­ci s dět­mi. Někte­ří dří­věj­ší čle­no­vé zastu­pi­tel­stva nevě­no­va­li prá­ci žen pří­liš pozor­nos­ti, ale když vidě­li, že to s tří­den­ním výle­tem na Bran­žež pro 40 dětí mys­lí váž­ně, změ­ni­li svůj názor. Někdy ale poča­sí nepřá­lo a s vypě­tím všech sil zachra­ňo­va­lo posled­ní suché oble­če­ní. Všech­ny děti ten­krát dosta­ly po lží­ci “medi­cí­ny na zahřá­tí”. Dodnes na ten­to záži­tek , nyní už jako sami rodi­če, vzpomínají.Od pří­pra­vy dal­ších poby­tů na Bran­že­ži se z finanč­ních důvo­dů upus­ti­lo, a zača­ly se pod­ni­kat pěší výle­ty za krá­sa­mi naše­ho oko­lí.

 
Nevzpo­mí­na­jí jenom děti, ale samot­né ženy. Na obslu­ho­vá­ní při růz­ných shro­máž­dě­ních JZD, Soko­la, hasi­čů, při diva­del­ních před­sta­ve­ních. Do diva­dla se občas zaje­lo do Pra­hy, Mla­dé Bolesla­vi či Liber­ce. Vzpo­mí­ná se na zájezdy do teh­dej­ší­ho NDR, odkud se taj­ně pře­vá­že­lo oble­če­ní pro děti, záclo­ny….. Vzpo­mí­ná se na kur­zy vaře­ní, šití. Vzpo­mí­ná se na úklid nové­ho pohos­tin­ství, KD před ote­vře­ním, na likvi­da­ci násled­ků požá­ru v MŠ v roce 1982.

 
Dnes ČSŽ při­pra­vu­je dět­ský kar­ne­val, peču­jí o kvě­ti­no­vou výzdo­bu na par­ko­viš­ti, mají na sta­ros­ti vývěs­ní skříň­ky, pomá­ha­jí při zába­vách, na akcích pořá­da­ných . Jed­nou roč­ně orga­ni­zu­jí sbír­ku oša­ce­ní pro cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly, před­náš­ky o zdra­vé výži­vě, kos­me­ti­ce… Neza­po­mí­na­jí ani na star­ší člen­ky při jejich kula­tých život­ních jubi­leích.

 
Na Svá­tek žen se poma­lu zapo­mí­ná, ale naše ženy si ho doká­ží osla­vit po svém. Jak?
Sta­lo se už tra­di­cí, že prv­ní “výjezd­ní zase­dá­ní” na Kle­pan­dě má vždy urči­tý ráz, co se týká oblečení.Jednou to byly fot­ba­lo­vé jede­náct­ky, pohád­ko­vé bytos­ti, slu­še­lo jim to v dobo­vých kos­tý­mech, vel­ký úspě­ch měla pyža­ma . No řek­ně­te, kdy se vám poštěs­tí jít do spo­leč­nos­ti v pyža­mu. A když se obje­vi­lo tři­cet Čer­ve­ných kar­ku­lek, nevy­chá­ze­li ostat­ní hos­té na Kle­pan­dě z údi­vu. Zna­me­ná to ovšem znač­nou dáv­ku sebe­i­ro­nie, ale také chuť odpou­tat se od kaž­do­den­ních sta­ros­tí. Už téměř 25 let sto­jí v čele ČSŽ v Nové Vsi nad Popel­kou Bohusla­va Duš­to­vá.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.