Myslivecký spolek

Když se zmí­ní­me o tom, že v letech 1984–94 došlo v mys­li­vec­kém sdru­že­ní ke změ­nám, potom v letech 1994–2004 došlo ke změ­nám pod­stat­ným. Po uply­nu­tí 10 let bylo nut­né obno­vit honeb­ní spo­le­čen­stvo, což před­po­klá­da­lo vyna­lo­žit nema­lé úsi­lí požá­dat všech­ny vlast­ní­ky o sou­hlas. Mno­ho veče­rů strá­vi­li čle­no­vé sdru­že­ní nad kata­strál­ní­mi mapa­mi. Před­se­dou honeb­ní­ho spo­le­čen­stva byl opět zvo­len Fran­ti­šek Čapek ze Syře­no­va. Za obec pak mís­tosta­rosta Vla­di­slav Jíra.Výměra honit­by je 1.682 ha.

Na pře­lo­mu let 2002–2003 došlo v mys­li­vec­kém sdru­že­ní k jis­tým pro­blé­mům. Jedi­ným řeše­ním bylo zalo­žit sdru­že­ní nové. A tak v Nové Vsi nad Popel­kou exis­tu­je mys­li­vec­ké sdru­že­ní s názvem “Boro­vič­ka”. Kaž­dý člen měl mož­nost do nové­ho usku­pe­ní vstou­pit, což také vět­ši­na udě­la­la. Dnes tady pra­cu­je 16 čle­nů.

ČAPEK Jan – před­se­da
DUŠTA Miroslav – mys­li­vec­ký hos­po­dář
FIŠAR Zde­něk – finanč­ní hos­po­dář
STEINIC Josef – jed­na­tel

 
Mla­dé mys­li­vec­ké krve ve sdru­že­ní zatím mno­ho není. Ti, kte­ří se v minu­los­ti o mys­li­vost zají­ma­li, bohu­žel ve svém zájmu nese­tr­va­li. Musí­me podotknout, že v posled­ním obdo­bí došlo k mno­ha změ­nám v záko­nech o myslivosti,někdy spíš ke ško­dě než k užit­ku.

 
Nyní se podí­vá­me na sta­vy zvě­ře, kte­ré rok od roku neu­stá­le ubý­vá. U drob­né zvě­ře je to veli­ce smut­né zjiš­tě­ní. Koroptev nám vymi­ze­la, divo­ké­ho bažan­ta už téměř nespat­ří­me a zajíc se vysky­tu­je oje­di­ně­le. Srn­čí zvěř se ješ­tě drží, ale i tady zazna­me­ná­vá­me mír­ný úby­tek. Pře­mno­žu­je se však zvěř čer­ná. Kaž­dý člen sdru­že­ní má při­dě­le­ný úsek honit­by, kde sle­du­je pohyb zvě­ře a také se sta­rá o zim­ní při­kr­mo­vá­ní.

 
Na mys­li­vec­ké klu­bov­ně se odpra­co­va­lo mno­ho bri­gád­nic­kých hodin a stá­le je co vylep­šo­vat. Vybu­do­va­la se odchov­na pro divo­ké kach­ny, kte­ré se pak vypus­tí na ryb­ník v Nové Vsi nad Popel­kou. Klu­bov­na se půj­ču­je pro orga­ni­zo­vá­ní let­ních dět­ských tábo­rů, pří­pad­ně pro jed­not­li­vé spo­le­čen­ské akce.

 
Kaž­do­roč­ně mys­li­vec­ké sdru­že­ní pořá­dá ples s boha­tou tom­bo­lou a výbor­nou kuchy­ní.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.