Poloha obce

Foto­ga­le­rie Nové Vsi nad Popel­kou!

NÁZEV OBCE

Jmé­no obce nemá zvlášt­ní­ho význa­mu, je to pro­s­tě ozna­če­ní zánov­ní osa­dy. Pro­to­že je u nás mno­ho obcí toho­to jmé­na, ustá­lil se úřed­ní název Nová Ves nad Popel­kou. Písem­né dokla­dy jsou vel­mi staré­ho data. Dle his­to­ric­ké­ho popi­su Nové Vsi od uči­te­le Jos. J. Fučí­ka vznikla osa­da kolem roku 1200–1250. Dle dějin od Fran­tiš­ka Palac­ké­ho bylo krá­lov­ství čes­ké roz­dě­le­no na archi­di­a­ko­ná­ty a ty se dále děli­ly na deka­ná­ty. Jed­ním bylo také Jičín­sko pat­ří­cí do archi­di­a­ko­ná­tu hra­dec­ké­ho. Již ve sto­le­tí jede­nác­tém a dva­nác­tém spra­vo­val ten­to deka­nát mimo města Jičí­na na 47 obcí, mezi nimi i Novou Ves. Přes­né datum zalo­že­ní obce není však zná­mo.

Původ­ní osad­ní­ci byli dle jed­né ver­se Něm­ci, povo­lá­va­li je Pře­mys­lov­ci za úče­lem osíd­le­ní kra­ji­ny. Nasvěd­ču­je tomu polo­že­ní jed­not­li­vých stat­ků a rolí, táh­nou­cích se v jedi­ném pru­hu až na hra­ni­ce kata­stru. Zalo­že­ním nové osa­dy vznikla sku­teč­ně nová ves­ni­ce, odtud snad název Nová Ves.

 

POLOHA OBCE

Obec Nová Ves (Nova villa, Neu­dorf) je polo­že­na v širo­kém údo­lí, táh­nou­cím se od zápa­du k výcho­du. Jeho stře­dem pro­té­ká potok Popel­ka. Původ­ně se ozna­čo­va­la Nová Ves u Lomni­ce na Jičín­sku, nebo též Nová Ves nad Popel­kou. Ten­to název byl jen málo pou­ží­ván a ujal se až po prv­ní svě­to­vé vál­ce.

Nová Ves nad Popel­kou je jed­nou z nej­roz­sáh­lej­ších obcí v okre­se Semi­ly. Hra­ni­ce obce měři­ly (dle Fučí­ka) 18 370m. Údo­lí poto­ku Popel­ky na hra­ni­cích s Lomni­cí je 440 m nad mořem, práh kos­te­la je 429 m nad mořem, ten dělí obec na dva díly. Nej­vyš­ší mís­to na sever­ní stra­ně je Císa­řo­va hůra, jež má jmé­no od maji­te­le stat­ku č. 24 (rok 1641–1860), zve­dá se do výše 547 m. Na již­ní stra­ně u cesty z Tábo­ra východ­ně od Plouž­ni­ce 506 m nad mořem.

Z obou těch­to míst je krás­ný roz­hled k zápa­du, k seve­ru a výcho­du, zvláš­tě krás­ný je pohled na Krko­no­še, na západ na Ješ­těd, Kozá­kov, Čer­nou Stud­ni­ci, na východ ke Zvi­čí­ně. Roz­hle­du do kra­je brá­ní masiv Tábo­ra, sni­žu­jí­cí se postup­ně k výcho­du. Toto pano­ra­ma uza­ví­rá zří­ce­ni­na hra­du Kum­burk a vyční­va­jí­cí špič­ka hra­du Bradle­ce. Na již­ní stra­ně vede želez­ni­ce Sta­rá Paka – Mla­dá Boleslav, stře­dem obce sil­ni­ce od Lomni­ce do Nové Paky. Spo­je­ní s oko­lím má obec dob­ré jak po želez­ni­ci tak i čet­ný­mi auto­bu­sy.

Foto­ga­le­rie Nové Vsi nad Popel­kou!

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.