Územní plán

Územní plán Nová Ves nad Popelkou

Zastu­pi­tel­stvo obce Nová Ves nad Popel­kou pří­sluš­né pod­le § 6 odst. 5 písm. c) záko­na č. 183/2006 Sb., o územ­ním plá­no­vá­ní a sta­veb­ním řádu (sta­veb­ní zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „sta­veb­ní zákon”) za pou­ži­tí usta­no­ve­ní § 43 odst. 4 sta­veb­ní­ho záko­na, dále § 13 vyhláš­ky č. 500/2006 Sb., o územ­ně ana­ly­tic­kých pod­kla­dech, územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ci a způ­so­bu evi­den­ce územ­ně plá­no­va­cí čin­nos­ti, ve zně­ní poz­děj­ších změn a § 171 a násle­du­jí­cích záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „správ­ní řád”) vydá­vá Územ­ní plán Nová Ves nad Popel­kou.

Opat­ře­ní obec­né pova­hy o vydá­ní územ­ní­ho plá­nu

Veřej­ná vyhláš­ka – ozná­me­ní o vydá­ní územ­ní­ho návr­hu územ­ní­ho plá­nu NOVÁ VES NAD POPELKOU

Územ­ní plán Nové Vsi – tex­to­vá část

Územ­ní plán Nové Vsi – hlav­ní výkres

Odkaz na veš­ke­ré infor­ma­ce o územ­ním plá­nu obce

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.