Obec Nová Ves nad Popelkou obdržela dotaci v oblasti podpory č.1 Požární ochrana a prevence kriminality

Obec Nová Ves nad Popel­kou dosta­la úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na pro­gram č. 1.1 Pod­po­ra požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je č OLP/1878/2020, kte­rou schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo Libe­rec­ké­ho kra­je dne 23.6.2020 Usne­se­ním č. 178/20/ZK. Ta to úče­lo­vá dota­ce nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt  „Poří­ze­ní zása­ho­vých oble­ků a obu­vi – JSDHO NOVÁ VES NAD POPELKOU‘‘ Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 71 920,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 35 950,- Kč obec Nová Ves nad Popel­kou poskytla část­ku ve výši 35 950,- Kč.  Ta to dota­ce je pou­ži­ta na pra­vi­del­nou obno­vu výstro­je výjez­do­vé jed­not­ky (JPO III).