Obnova veřejného osvětlení v Hladinách

Veřej­né osvět­le­ní v čás­ti Hla­di­ny

Obec za pomo­ci dota­ce Libe­rec­ké­ho kra­je z pro­gra­mu obno­vy ven­ko­va č. 2.1. schvá­le­né­ho zastu­pi­tel­stvem Libe­rec­ké­ho kra­je na svém zase­dá­ní dne 26.4.2022 usne­se­ním č. 186/22K, pro­ved­la výmě­nu veřej­né­ho osvět­le­ní, v čas­ti „Hla­di­ny‘‘. Staré osvět­le­ní bylo již nevy­ho­vu­jí­cí. Vlast­ně zde neby­lo vidět ani na krok. Spo­tře­ba nám zde naros­te o pou­hou jed­nu lam­pu staré­ho osvět­le­ní. Tuto spo­tře­bu sní­ží­me na jiném mís­tě výmě­nou dal­ších lamp za led­ko­vé osvět­le­ní, kte­ré prů­běž­ně mění­me. Postup­ně se nám daří sni­žo­vat spo­tře­bu ener­gie, ale cena poma­lu stou­pá. Cel­ko­vá cena díla 771 544,- Kč Dota­ce čini­la 300 000,- Kč Obec Nová Ves nad Popel­kou, dopla­ti­la 471 544,- Kč.