Ohlédnutí za rokem 2021

Ohléd­nu­tí za rokem 2021

V loň­ském roce byly rekon­stru­o­vá­ny veřej­ně úče­lo­vé komu­ni­ka­ce v k.ú. Nová Ves nad Popel­kou. Pod názvem „Stav­ba pol­ních cest C1, C6 a C15‘‘ Ty to stav­by rea­li­zo­val Stát­ní pozem­ko­vý úřad ČR, jako sou­část pla­nu spo­leč­ných zaří­ze­ní. Pol­ní cesta od stře­dis­ka ZEOS Lomni­ce a.s. na roz­ces­tí do Bělé C6 v dél­ce 1,59 km vlast­ní nákla­dy na stav­bu 11 452 515,98 Kč s DPH. Ved­le této cesty byl vysá­zen Lokál­ní bio­ko­ri­dor o cel­ko­vé plo­še 0,65 ha, kde bylo vysa­ze­no 60ks stro­mů (buk les­ní, dub zim­ní, bří­za bělo­ko­rá, jeřáb obec­ný a jed­le bělo­ko­rá) a 317 keřů (bez hroz­na­tý, ostruž­ník mali­ník, kru­ši­na olšo­vá, lís­ka obec­ná a zimo­lez obec­ný) v nákla­dech na výsad­bu 945 923,79 Kč s DPH.

Od hra­nic kata­stru Bělá smě­rem k lomnic­ké­mu letiš­ti pol­ní cesta C1 v dél­ce 2,45 km vlast­ní nákla­dy na stav­bu 16 618 151,31 Kč s DPH. Podél této komu­ni­ka­ce byla pro­ve­dena výsadba 98 ks stro­mů (jeřáb pta­čí a habr obec­ný).

Pol­ní cesta od hra­nic kata­stru Syře­no­va k nádra­ží v Nové Vsi nad Popel­kou C15 v dél­ce 2,29 km byla zho­to­ven již v roce 2020. V letoš­ním roce byly pro­ve­de­ný úpra­vy kraj­nic a výsadba podél komu­ni­ka­ce, kde bylo vysá­ze­no 61 ks stro­mů (javor baby­ka, habr obec­ný a tře­šeň pta­čí) vlast­ní nákla­dy na stav­bu 19 365 988,23 Kč s DPH.

Kraj­ská sprá­va sil­nic Libe­rec­ké­ho kra­je pro­ved­la rekon­struk­ci čas­ti komu­ni­ka­ce II/284 od Lomni­ce nad Popel­kou k čís­lu popis­né­mu 1. v Nové Vsi nad Popel­kou sou­čás­tí byla pro­ve­dena nová výsadba stro­mu podél komu­ni­ka­ce ( nemoc­né a poško­ze­né jasa­ny, byli nahra­ze­ny úzko­lis­tý­mi habry).

V lukách byla pro­ve­dena opra­va veřej­né­ho osvět­le­ní podél chod­ní­ku až na hra­ni­ce kata­stru, na kte­ré by mně­lo nava­zo­vat osvět­le­ní od Lomni­ce nad Popel­kou z Kam­pe­lí­ko­vy uli­ce.

Dále byly jako kaž­dý rok pro­vá­dě­ny opra­vy na vodo­vod­ní síti, běž­ná údrž­ba budov v majet­ku obce a veřej­né­ho osvět­le­ní.

Obec zís­ka­la dota­ce na les­ní hos­po­dář­ství a požár­ní ochra­nu.