Omezení úředních hodin

  • Obec Nová Ves nad Popel­kou

Nová Ves nad Popel­kou 244, 512 71 Nová Ves nad Popel­kou tel.481 675 173

Nová Ves nad Popel­kou Dne: 13. 3. 2020

v sou­vis­los­ti s vyda­ným Mimo­řád­ným opat­ře­ním Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR ze dne 10. března 2020, s roz­ší­ře­ním one­moc­ně­ní COVID-19 způ­so­be­né novým koro­na­vi­rem SARS-CoV-2 jsem roz­hodl s účin­nos­tí od pon­dě­lí 16. března 2020 o dočas­ném ome­ze­ní úřed­ních hodin Obec­ní­ho úřa­du Nová Ves nad Popel­kou. Návště­va Obec­ní­ho úřa­du v úřed­ních hodi­nách je mož­ná pou­ze na zákla­dě před­cho­zí­ho tele­fo­nic­ké­ho objed­ná­ní:

 

Úřed­ní hodi­ny: pon­dě­lí, stře­da 8.00 – 11.30 h  12.30 – 17.00 h

      návště­va mož­ná pou­ze po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní

481 675 173, 724 180 478

      komu­ni­ka­ce je mož­ná emai­lem: ou@novavesnadpopelkou.cz

      nebo dato­vou schrán­kou: 28ya­n8n

 

Opat­ře­ní pla­tí až do odvo­lá­ní. Záro­veň je mož­né, že pokud dojde ke zhor­še­ní situ­a­ce, budou úřed­ní hodi­ny ome­ze­ny zce­la (obdob­ně jako v pří­pa­dě Kraj­ské­ho úřa­du Libe­rec­ké­ho kra­je).

Dovo­lu­ji si Vás požá­dat o dis­tri­buci této infor­ma­ce i mezi obča­ny obce.

Děku­ji Vám za spo­lu­prá­ci a pocho­pe­ní.

S přá­ním klid­ných dní a pev­né­ho zdra­ví

 

Vla­di­mír Tomá­šek

sta­rosta