Podpořte svým hlasováním „STROM ROKU

Rohanova douglaska

Dob­rý den,

Obra­cí­me se na Vás s prosbou o pomoc s pro­pa­ga­cí účas­ti „naší“ Rohan­ské dou­glasky od zámeč­ku v Obo­ře v Lomni­ci nad Popel­kou ve finá­le anke­ty Strom roku 2019. Je jedi­ným zástup­cem Libe­rec­ké­ho kra­je v letoš­ním roč­ní­ku.

Vítěz anke­ty se vybí­rá hla­so­vá­ním na webu www.stromroku.cz, hla­so­vat je mož­né pou­ze zadá­ním e-mai­lo­vé adre­sy a násled­ným potvr­ze­ním hla­su v při­ja­tém mai­lu. Hla­so­vat je mož­né z kaž­dé­ho mai­lu, kte­rý dotyč­ný vlast­ní (tedy napří­klad pra­cov­ní­ho i sou­kro­mé­ho).

Přímý odkaz na strán­ku dou­glasky tiso­lis­té – https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Rohanova-douglaska.

Vítěz­ství je pou­ze pres­tiž­ní zále­ži­tos­tí, strom bude zdar­ma ošet­řen odbor­ným arbo­ris­tou a  postou­pí do anke­ty o evrop­ský strom roku.

For­mu pod­po­ry nechá­me na Vašem uvá­že­ní, od morál­ní pod­po­ry přes zahla­so­vá­ní, roze­slá­ní infor­mač­ní­ho mai­lu svým zaměst­nan­cům, sdí­le­ní Vaši­mi měst­ský­mi a obec­ní­mi infor­mač­ní­mi kaná­ly apod.

 

Pře­dem děku­je­me

Josef Šimek a Zde­něk Rajm

Měs­to Lomni­ce nad Popel­kou