Poplatky

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplat­ní­kem je:
a) fyzic­ká oso­ba při­hlá­še­ná v obci
b) nebo vlast­ník nemo­vi­té věci zahr­nu­jí­cí byt, rodin­ný dům nebo stav­bu pro rodin­nou rekre­a­ci, ve kte­ré není při­hlá­še­ná žád­ná fyzic­ká oso­ba a kte­rá je umís­tě­na na úze­mí obce.

Sazba poplat­ku:
850,- na poplat­ní­ka.

Splat­nost poplat­ku:
Popla­tek je splat­ný nej­poz­dě­ji do 31. květ­na pří­sluš­né­ho roku.

Plat­ba poplat­ku:
Plát­ce poplat­ku může zapla­tit hoto­vě na obec­ním úřa­dě nebo ban­kov­ním pře­vo­dem na účet č. 1263095309/0800. Vari­a­bil­ní sym­bol: čís­lo popis­né, spe­ci­fic­ký sym­bol: 1345.
V pří­pa­dě plat­by za více osob je vhod­né vypsat jmé­na osob nebo rod­ná čís­la do poznám­ky k plat­bě pro snaz­ší iden­ti­fi­ka­ci.

Ohla­šo­va­cí povin­nost:
V pří­pa­dě vzni­ku poplat­ko­vé povin­nos­ti je poplat­ník povi­nen podat ohlá­še­ní na obec­ní úřad nej­poz­dě­ji do 15 dnů od jeho vzni­ku.
For­mu­lář zde.

Osvo­bo­ze­ní od poplat­ku:
V pří­pa­dě náro­ku na osvo­bo­ze­ní od poplat­ku je nut­né ten­to údaj pro­ká­zat.

Viz Obec­ně závazná vyhláš­ka obce Nová Ves nad Popel­kou o míst­ním poplat­ku za obec­ní sys­tém odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství


Místní poplatek ze psů

Poplat­ní­kem je:
drži­tel psa (oso­ba, kte­rá je při­hlá­še­ná nebo má síd­lo na úze­mí ČR)
Popla­tek ze psů se pla­tí ze psů star­ších 3 měsí­ců.

Sazby poplat­ku:
1) Sazba poplat­ku za kalen­dář­ní rok za psa drži­te­le s mís­tem při­hlá­še­ní nebo síd­lem v byto­vém domě s více než tře­mi byty:
a) za jed­no­ho psa…………………………………………………………….. 200 Kč
b) za dru­hé­ho a kaž­dé­ho dal­ší­ho psa téhož drži­te­le…………. 300 Kč

2) Sazba poplat­ku za kalen­dář­ní rok za psa drži­te­le s mís­tem při­hlá­še­ní nebo síd­lem na mís­tě neu­ve­de­ném v odst. 1:
a) za jed­no­ho psa…………………………………………………………….. 100 Kč
b) za dru­hé­ho a kaž­dé­ho dal­ší­ho psa téhož drži­te­le…………. 200 Kč

Splat­nost poplat­ku:
Popla­tek je splat­ný nej­poz­dě­ji do 15.února pří­sluš­né­ho roku.

Plat­ba poplat­ku:
Plát­ce poplat­ku může zapla­tit hoto­vě na obec­ním úřa­dě nebo ban­kov­ním pře­vo­dem na účet č. 1263095309/0800. Vari­a­bil­ní sym­bol: čís­lo popis­né, spe­ci­fic­ký sym­bol: 1341.

Ohla­šo­va­cí povin­nost:
V pří­pa­dě vzni­ku poplat­ko­vé povin­nos­ti je poplat­ník povi­nen podat ohlá­še­ní na obec­ní úřad nej­poz­dě­ji do 15 dnů od jeho vzni­ku.
For­mu­lář zde.

Viz Obec­ně závazná vyhláš­ka obce Nová Ves nad Popel­kou č. 3/2019, o míst­ním poplat­ku ze psů


Místní poplatek z pobytu

Před­mě­tem poplat­ku je úplat­ný pobyt trva­jí­cí nej­vý­še 60 po sobě jdou­cích kalen­dář­ních dnů u jed­not­li­vé­ho posky­to­va­te­le poby­tu. Poplat­ní­kem je oso­ba, kte­rá v obci není při­hlá­še­ná. Plát­cem poplat­ku je posky­to­va­tel úplat­né­ho poby­tu, kte­rý je povi­nen popla­tek vybrat od poplat­ní­ka.

Sazba poplat­ku:
6,- Kč za kaž­dý zapo­ča­tý den poby­tu, s výjim­kou dne počát­ku poby­tu.

Splat­nost poplat­ku:
Plát­ce odve­de vybra­ný popla­tek správ­ci poplat­ku nej­poz­dě­ji do 15. dne násle­du­jí­cí­ho polo­le­tí.

Plat­ba poplat­ku:
Plát­ce poplat­ku může zapla­tit hoto­vě na obec­ním úřa­dě nebo ban­kov­ním pře­vo­dem
na účet č. 1263095309/0800. Vari­a­bil­ní sym­bol: čís­lo popis­né, spe­ci­fic­ký sym­bol: 1342.

Ohla­šo­va­cí povin­nost:
V pří­pa­dě vzni­ku poplat­ko­vé povin­nos­ti je plát­ce povi­nen infor­ma­ci ohlá­sit na obec­ní úřad nej­poz­dě­ji do 15 dnů od zahá­je­ní čin­nos­ti spo­čí­va­jí­cí v posky­to­vá­ní úplat­né­ho poby­tu.

Viz Obec­ně závazná vyhláš­ka obce Nová Ves nad Popel­kou o míst­ním poplat­ku z poby­tu.