Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

POZVÁNÍ

NA ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES NAD POPELKOU,

kte­ré se koná ve čtvr­tek 22.2.2018 od 18 hod. 

ve vel­ké zase­da­cí síni 

Pro­gram:

 1. Zahá­je­ní
 2. Kon­t­ro­la minu­lé­ho zápi­su
 3. Pře­hled hos­po­da­ře­ní 1- 12/2017
 4. Roz­po­čet obce pro rok 2018
 5. Doho­da o vytvo­ře­ní škol­ské­ho obvo­du
 6. Obec­ně závazná vyhláš­ka č.1/2018 sta­no­ve­ní škol­ské­ho

obvo­du základ­ní ško­ly

 1. Návrh roz­počtu na hos­po­da­ře­ní v lesích obce v roce 2018
 2. Roz­počto­vé opat­ře­ní č. 7
 3. Kou­pě pozem­ků
 4. Pro­dlou­že­ní nájem­ní smlou­vy
 5. Růz­né infor­ma­ce
 6. Dis­ku­se
 7. Usne­se­ní, závěr

K účas­ti veřej­nos­ti zve

Zastu­pi­tel­stvo obce Nová Ves nad Popel­kou