Přísedící Okresního soudu

Volba přísedících Okresního soudu v Semilech

Váže­ný pane sta­ros­to,
obra­cím se na Vás s nalé­ha­vou žádos­tí o spo­lu­prá­ci při výbě­ru nových pří­se­dí­cích Okres­ní­ho sou­du v Semi­lech. Laič­tí pří­se­dí­cí jsou ze záko­na nezbyt­nou sou­čás­tí roz­ho­do­va­cí­ho apa­rá­tu kaž­dé­ho sou­du. Bohu­žel, v obvo­du zdej­ší­ho sou­du již del­ší dobu nedo­šlo ke zvo­le­ní žád­né­ho nové­ho pří­se­dí­cí­ho, při­čemž stá­va­jí­cí pří­se­dí­cí, z nichž někte­ří tuto funk­ci vyko­ná­va­jí i desít­ky let, ubý­va­jí. Hro­zí tak situ­a­ce, v níž zdej­ší soud nebu­de scho­pen někte­ré závaž­né pří­pa­dy pro­jed­nat. Pro­to Vás žádám, abys­te této žádosti věno­va­li co nej­vět­ší pozor­nost.

 

Věřím, že chá­pe­te nalé­ha­vost mé žádosti. Pokud se nepo­da­ří zajis­tit dosta­tek nových pří­se­dí­cích, je prav­dě­po­dob­né že během nej­vý­še dvou let dojde k situ­a­ci, kdy zdej­ší soud nebu­de moci řád­ně plnit svou funk­ci. Pro­to Vás zno­vu žádám, abys­te této mé žádosti věno­va­li sku­teč­nou pozor­nost. V pří­pa­dě, že bude­te mít k výše uve­de­né­mu něja­ký dotaz, jsem Vám zce­la k dis­po­zi­ci na tele­fon­ním čís­le 481 652 132, pří­pad­ně na elek­tro­nic­ké adre­se mfiser@osoud.sem.justice.cz.

 

Děku­ji
JUDr. Mar­tin Fišer v.r.
mís­to­před­se­da sou­du

 


 

Podrob­ná infor­ma­ce k vol­bě pří­se­dí­cích Okres­ní­ho sou­du v Semi­lech