Recenze divadelní představení

Ježi­hol­ky z pod­hra­dí v nedě­li 21.10.2018 potě­ši­ly děti v Nové Vsi nad Popel­kou.

……

 

Naše pohád­ka byla opět sen­zač­ní a her­ci hrá­li výbor­ně přes­to,

že zřej­mě kvů­li nedo­sta­teč­né pro­pa­ga­ci při­šlo straš­ně málo lidí.

Což je ško­da, pro­to­že jsme s tím měli spoustu prá­ce a zabra­lo nám to hod­ně vol­né­ho času.

Mimo to při­le­tě­la z Ang­lie autor­ka naší hud­by a pís­ni­ček a rodač­ka z Nové Vsi nad Popel­kou Eliš­ka Palfrey­man.

Její dce­ra Dita dala všem dětem za jejich herec­ký výkon pyt­lí­ček slad­kos­tí

a od Eliš­ky všech­ny děti dosta­ly ply­šo­vé­ho med­víd­ka.

Eliš­ku moc potě­ši­ly dáreč­ky od malých her­ců, kte­ré si odve­ze do Ang­lie.

Podě­ko­va­li nám čle­no­vé Kul­tur­ní komi­se obce a naši her­ci roz­da­li dět­ským diváč­kům čoko­lá­do­vé hou­bič­ky z pohád­ko­vé kou­zel­né polív­ky.

Děti ze sou­bo­ru si sml­sly na pár­ku v roh­lí­ku a zase jsme se stě­ho­va­li domů.

 

 

Iva­na Nos­ko­vá