ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE O ZÁKAZU VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE O ZÁKAZU VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Po pro­jed­ná­ní v Kri­zo­vém štá­bu Libe­rec­ké­ho kra­je jsem na úze­mí Libe­rec­ké­ho kra­je naří­dil zákaz vstu­pu, poby­tu a pohy­bu osob bez ochran­ných pro­střed­ků, kte­ré chrá­ní dýcha­cí cesty, a to do pro­střed­ků veřej­né hro­mad­né dopra­vy, pro­vo­zo­ven, jejichž pro­voz je povo­len i za nou­zo­vé­ho sta­vu, soci­ál­ních a zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní, sídel orgá­nů veřej­né moci (úřa­dů), správních orgá­nů a inte­gro­va­né­ho záchran­né­ho sys­té­mu, pošt, léká­ren, bank i taxisluž­by, a to s plat­nos­tí od 18 hodin dne 17. března do odvo­lá­ní.

Osoby jsou dle naří­ze­ní povin­ni podří­dit se poky­nům orgá­nů kri­zo­vé­ho říze­ní a pří­sluš­ní­ků bez­peč­nost­ních, ozbro­je­ných sil pro­vá­dě­jí­cích stře­že­ní a kon­t­ro­lu. Toto opat­ře­ní pova­žu­ji vzhle­dem k ros­tou­cí­mu počtu naka­že­ných osob v Čes­ké repub­li­ce za nut­né. Lidé mohou nosit rouš­ky, respi­rá­to­ry či jiné podob­né i pro­vi­zor­ní pro­střed­ky. Sta­čí mít ale­spoň šátek, šálu či jakou­ko­li ochran­nou tka­ni­nu. Jde nám pře­de­vším o to, aby lidé chrá­ni­li sebe i své oko­lí. Více info na http://bit.ly/rozhodnuti-hejtmana-zakaz-vstupu

 

 Na obrázku může být: kreslení