Samosběr brambor

Spo­leč­nost ZEOS LOMNICE a.s. ozna­mu­je, že ten­to pátek 6. a v sobo­tu 7. září  se koná samo­sběr bram­bor na pozem­cích pod letiš­těm u Lomni­ce nad Popel­kou. Tra­sy pří­jez­du a odjez­du z pole budou vyzna­če­ny.  V pátek samo­sběr pro­běh­ne od 7  do 16 hodin, v sobo­tu pak od 7 do 12 hodin. Cena bram­bor bude 12 Kč/kg. Sou­čás­tí této akce je opět nabíd­ka „Vše­star­ské žlu­té cibu­le“  v ceně 90 Kč za jed­no 5-ti kilo­vé bale­ní.

 

Více infor­ma­cí pak může­te nalézt na webo­vých strán­kách: www.zeoslomnice.cz