Sběr železného šrotu

V sobo­tu 24 dub­na v dopo­led­ních hodi­nách bude pro­ve­den čle­ny SDH sběr želez­né­ho šro­tu. Pro­sí­me obča­ny, aby šrot dáva­li na tra­dič­ní sběr­ná místa, nej­lé­pe v pátek 23 dub­na před svo­zem.

Děku­je­me

Zastu­pi­tel­stvo obce a čle­no­vé SDH