Upozornění, že stále platí usnesení a doporučení vlády.

Váže­ní,

 

rád bych upo­zor­nil, že stá­le pla­tí veš­ke­rá usne­se­ní a dopo­ru­če­ní vlá­dy týka­jí­cí se vol­né­ho pohy­bu osob, sdru­žo­vá­ní a také povin­né­ho noše­ní rou­šek.

 

Přes­to­že neby­la udě­le­na výjim­ka pro cesty do objek­tů urče­ných k rekre­a­ci, mno­ho obča­nů pře­de­vším z vět­ších měst toto nere­spek­tu­je.

 

Z toto důvo­du důraz­ně zno­vu opa­ku­ji všem obča­nům ČR, tedy obča­nům naší obce i těm, kdo do obce při­je­li v rám­ci dočas­né­ho poby­tu na víkend či del­ší dobu, že:

  • zákaz vol­né­ho pohy­bu osob na úze­mí celé Čes­ké repub­li­ky (dle usne­se­ní vlá­dy č. 85/2020 Sb.)
  • zákaz shro­maž­ďo­vá­ní během nou­zo­vé­ho sta­vu (usne­se­ní vlá­dy č. 69/2020 Sb.)
  • povin­nost nosit roušku (usne­se­ní č. 106/ 2020 Sb., o povin­ném noše­ní ochran­ných pro­střed­ků, kte­ré brá­ní šíře­ní kapé­nek)

pla­tí pře­kva­pi­vě i na úze­mí naší obce, a to pro všech­ny!  (včet­ně dětí, za kte­ré jste odpo­věd­ní!)

 

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE KÝMKOLIV NAŘÍZENÍ VLÁDY NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE DODRŽOVÁNO, BUDU NUCEN JAKO STAROSTA OBCE POSTUPOVATMEZÍCH ZÁKONA A TYTO PŘÍPADY HLÁSIT. Uvě­dom­te si, že šíře­ní nakaž­li­vé lid­ské nemo­ci z nedba­los­ti je trest­ným činem! (Usne­se­ní vlá­dy č. 75/ 2020 Sb.,)

 

Buď­te, pro­sím, všich­ni k sobě ohle­du­pl­ní a dodr­žuj­te usne­se­ní vlá­dy!

 

Z důvo­dů výše uve­de­ných byla v obci až do odvo­lá­ní uza­vře­na dět­ská hřiš­tě a ven­kov­ní cvi­čiš­tě, neboť neby­la ze stra­ny návštěv­ní­ků dodr­žo­vá­na pra­vi­dla noše­ní rou­šek.