Vyjádření MUDr. Jíří Kalenský předsedy představenstva Masarykovy Městské nemocnice v Jilemnici

Měst­ský úřad Semi­ly

Rie­gro­vo nám. 63, 513 13 Semi­ly

 

 

 

Váže­né paní tajem­ni­ce.

Váže­ní páno­vé tajem­ní­ci.

 

V posled­ních hodi­nách se k vede­ní MMN, a.s. (nemoc­ni­ce v Jilem­ni­ci a v Semi­lech) dostá­va­jí neprav­di­vé a zce­la zne­po­ko­ji­vé infor­ma­ce o situ­a­ci v naši­ch nemoc­ni­cích. Pova­žu­je­me pro­to za svo­ji povin­nost na tyto zprá­vy rea­go­vat. Pro­sí­me Vás  pro­to, zda bys­te tuto zprá­vu moh­li roz­ší­řit i v dal­ších obcích v rám­ci ORP a pří­pad­ně i dále.

 

Situ­a­ce je v naši­ch nemoc­ni­cích váž­ná, niko­li však kri­tic­ká či nezvlád­nu­tá, jak se v posled­ních hodi­nách mezi oby­va­te­li obje­vu­jí rych­le se šíří­cí „zaru­če­né“ zprá­vy. Při­bý­vá covid pozi­tiv­ních paci­en­tů. V důsled­ku posti­že­ní řady soci­ál­ních  zaří­ze­ní epi­de­mií Covid není kam paci­en­ty a kli­en­ty těch­to zaří­ze­ní vra­cet. Děku­je­me armá­dě, kte­rá pomá­há napří­klad v DD v Rokyt­ni­ci nad Jize­rou.

 

MMN, a.s., jed­na z páteř­ních nemoc­nic v Libe­rec­kém kra­ji, jako posled­ní ze všech ukon­či­la elek­tiv­ní (plá­no­va­nou) péči.

 

One­moc­ně­ní Covid – 19 se nevy­hý­bá ani zdra­vot­ní­kům. Počet zdra­vot­ní­ků je roz­ho­du­jí­cím a limi­tu­jí­cím fak­to­rem pro posky­to­vá­ní péče. Ke dneš­ní­mu dni má MMN, a.s. v karan­té­ně či v pra­cov­ní neschop­nos­ti cca 8 % všech svých zaměst­nan­ců.

 

Na MMN, a.s. vel­mi nepří­jem­ně dolehlo uza­vře­ní škol. Pro­to byly ve spo­lu­prá­ci s urče­ný­mi ško­la­mi zří­ze­ny sku­pi­ny pro péči o děti naši­ch zaměst­nan­ců, a to v Jilem­ni­ci i v Semi­lech, s pra­cov­ní dobou od 06:00 do 20 hodin. Kro­mě výu­ky či vypl­ně­ní  vol­né­ho času jim MMN zajiš­ťu­je i kom­plex­ní stra­vo­vá­ní. Situ­a­ce se nám zkom­pli­ku­je příští týden v důsled­ku mimo­řád­ných prázd­nin pro děti.

 

Obě naše nemoc­ni­ce při­jí­ma­jí stu­den­ty a všech­ny dob­ro­vol­ní­ky, kte­ří jsou v této slo­ži­té době ochot­ni pomo­ci.

 

Nemoc­ni­ce v Jilem­ni­ci

 

pro­vo­zu­je odbě­ro­vé mís­to a v posled­ním týd­nu navý­ši­la tes­to­va­cí kapa­ci­ty na více než dvoj­ná­so­bek v závis­los­ti na poža­dav­cích hygi­e­ny a prak­tic­kých léka­řů a je při­pra­ve­na kapa­ci­ty navy­šo­vat  pod­le aktu­ál­ních potřeb

 

zří­di­la ošet­řo­va­cí jed­not­ky pro ošet­řo­vá­ní covid pozi­tiv­ních paci­en­tů vyža­du­jí­cích hospi­ta­li­za­ci a spe­ci­ál­ní bari­é­ro­vá opat­ře­ní při jejich ošet­řo­vá­ní; ke dneš­ní­mu ránu bylo v nemoc­ni­ci  hospi­ta­li­zo­vá­no cel­kem 25 covid pozi­tiv­ních paci­en­tů, z toho 6 na oddě­le­ní ARO

 

vytvo­ři­la spo­leč­né lůž­ko­vé fon­dy pří­buz­ných obo­rů, aby mobi­li­zo­va­la dosta­tek ošet­řo­va­tel­ské­ho per­so­ná­lu pro ošet­řo­vá­ní covid pozi­tiv­ních paci­en­tů

 

ke dneš­ní­mu dni ukon­či­la veš­ke­rou elek­tiv­ní (plá­no­va­nou) péči

 

oddě­le­ní akut­ní péče se postup­ně vyprazd­ňu­jí a při­pra­vu­jí na pře­vze­tí péče o covid pozi­tiv­ní paci­en­ty

 

poko­je covid pozi­tiv­ních paci­en­tů jsou vyba­vo­vá­ny nejen potřeb­ný­mi pří­stro­ji, moni­to­ro­va­cí­mi a kame­ro­vý­mi sys­témy, ale i tele­vi­ze­mi, nástěn­ný­mi hodi­na­mi apod., abychom paci­en­tům vytvo­ři­li  co nej­pří­jem­něj­ší pro­stře­dí, kte­ré pro­ti své vůli budou po jis­tou dobu vyu­ží­vat

 

všech­ny obo­ry jsou v nemoc­ni­ci zatím v pro­vo­zu a posky­tu­jí akut­ní péči bez ome­ze­ní

 

všech­ny ambu­lan­ce v nemoc­ni­ci jsou zatím v pro­vo­zu a posky­tu­jí akut­ní péči bez ome­ze­ní, plá­no­va­ná péče je roz­vol­ně­na

 

nemoc­ni­ce se při­pra­vu­je na nápor covid pozi­tiv­ních paci­en­tů, jejichž počet se na zákla­dě sou­čas­né­ho vývo­je pre­di­ku­je (cca 12 až 14 paci­en­tů na ARO a cca 60 paci­en­tů na akut­ních lůž­kách)

 

kro­mě toho jsou zpřes­ňo­vá­ny pod­mín­ky i pro zajiš­tě­ní akut­ní péče pro non covid paci­en­ty

 

 

 

Nemoc­ni­ce v Semi­lech

 

ke dneš­ní­mu dni ukon­či­la veš­ke­rou elek­tiv­ní (plá­no­va­nou) péči

 

oddě­le­ní akut­ní péče se postup­ně vyprazd­ňu­je a při­pra­vu­je na pře­vze­tí péče o covid pozi­tiv­ní paci­en­ty po zvlád­nu­tí akut­ní fáze one­moc­ně­ní

 

všech­ny obo­ry jsou v nemoc­ni­ci s výjim­kou orto­pe­die zatím v pro­vo­zu a posky­tu­jí péči bez ome­ze­ní

 

všech­ny ambu­lan­ce v nemoc­ni­ci jsou zatím v pro­vo­zu a posky­tu­jí akut­ní péči bez ome­ze­ní, plá­no­va­ná péče je roz­vol­ně­na

 

uvol­ně­ná spe­ci­ál­ní lůž­ka a pří­stro­je jsou dočas­ně stě­ho­vá­ny do Jilem­ni­ce, kte­rá pře­vza­la péči o akut­ní covid pozi­tiv­ní paci­en­ty v ohro­že­ní živo­ta

 

se při­pra­vu­je na to, aby od 24. 10. 2020 pře­vza­la péči o covid pozi­tiv­ní paci­en­ty, kte­ří již nevy­ža­du­jí akut­ní péči a nema­jí se kam vrá­tit

 

 

 

Obě nemoc­ni­ce kro­mě jiné­ho dba­jí i na ochra­nu své­ho per­so­ná­lu bez ohle­du na nákla­dy s tím spo­je­né. Jenom pro hru­bou před­sta­vu uvá­dí­me, že nákla­dy na pří­stro­je, nezbyt­né vyba­ve­ní, sta­veb­ní úpra­vy, spe­ci­ál­ní pro­sto­ro­vé des­in­fek­ce a ochran­né  pro­střed­ky pro zaměst­nan­ce před­sta­vu­jí v MMN ke dneš­ní­mu dni část­ku pře­sa­hu­jí­cí 10 mili­o­nů Kč nad obvyk­lý­mi nákla­dy.

 

Zaru­če­né zprá­vy“, že MMN, a.s. nezvlád­la situ­a­ci, neza­jis­ti­la zdra­vot­ní­kům dosta­teč­né množ­ství ochran­ných pro­střed­ků a její nemoc­ni­ce jsou před kolap­sem, pova­žu­je­me ke dneš­ní­mu dni nejen za ire­le­vant­ní, ale i zatrest­ný čin „šíře­ní poplaš­né zprá­vy“, viz http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-6-paragraf-357 . Dovo­lu­je­me si šiři­te­le těch­to „poplaš­ných zpráv“ upo­zor­nit, že trest­ní sazby jsou v době vyhlá­še­né­ho nou­zo­vé­ho sta­vu dvoj­ná­sob­né, a mimo jiné i pro­to pro­sí­me o maxi­mál­ní zdr­žen­li­vost  při komen­to­vá­ní situ­a­ce v MMN, a.s., kte­rá se mění kaž­dou hodi­nou.

 

Situ­a­ce je nepo­chyb­ně vel­mi váž­ná, niko­li však tako­vá, že by MMN, a.s. neby­la v sou­čas­né době schop­na poskyt­nout potřeb­nou péči pro akut­ní paci­en­ty a pro covid pozi­tiv­ní paci­en­ty.

 

MMN, a.s. pro­sí všech­ny oby­va­te­le regi­o­nu, aby dodr­žo­va­li vlá­dou dopo­ru­če­ná opat­ře­ní, aby nena­slou­cha­li všem „zpo­chyb­ňo­va­čům“  při­ja­tých opat­ře­ní. Chraň­me svo­je zdra­vot­ní­ky, hasi­če, poli­cis­ty, vojá­ky a dal­ší slož­ky kri­tic­ké infrastruk­tu­ry.

Jsou to jedi­né slož­ky, kte­ré nám jsou schop­ny spo­lu se samo­sprá­va­mi všem pomo­ci.

 

Jiří Kalen­ský

 

 

MUDr. Jiří Kalen­ský

před­se­da před­sta­ven­stva

MMN, a.s.

Mety­šo­va 465, 514 01 Jilem­ni­ce