Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Semily

Obec: Nová Ves nad Popelkou

Okrsky Voli­či
v sezna­mu
Vyda­né
obál­ky
Voleb­ní
účast v %
Ode­vzda­né
obál­ky
Plat­né
hla­sy
% plat­ných
hla­sů
cel­kem zpr. v %
1 1 100,00 511 170 33,27 170 168 98,82
Stra­na Plat­né hla­sy Předn.
hla­sy
čís­lo název cel­kem v %
1 Klub anga­žo­va­ných nestra­ní­ků 0 0,00
2 Stra­na nezá­vis­los­ti ČR 0 0,00
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 1,19 X
4 Národ­ní soci­a­lis­té 0 0,00
5 Občan­ská demo­kra­tic­ká stra­na 24 14,28 X
6 ANO, vyt­rollí­me euro­par­la­ment 1 0,59 X
7 Čes­ká str.sociálně demo­krat. 8 4,76 X
8 Rom­ská demo­kra­tic­ká stra­na 1 0,59 X
9 Komu­nis­tic­ká str.Čech a Mora­vy 2 1,19 X
10 Koa­li­ce DSSSNF 1 0,59 X
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
12 Koa­li­ce Rozum­ní, ND 0 0,00
13 Vol­te Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
14 NE-VOLIM.CZ 1 0,59 X
15 Pro Čes­ko 0 0,00
16 Věd­ci pro Čes­kou repub­li­ku 5 2,97 X
17 Koa­li­ce ČSNS, Patri­o­ti ČR 0 0,00
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00
19 PRO Zdra­ví a Sport 0 0,00
21 Morav­ské zem­ské hnu­tí 0 0,00
Stra­na Plat­né hla­sy Předn.
hla­sy
čís­lo název cel­kem v %
22 Čes­ká Suve­re­ni­ta 0 0,00
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00
24 HLAS 2 1,19 X
25 Koa­li­ce Svo­bod­ní, RČ 1 0,59 X
26 Koa­li­ce STAN, TOP 09 17 10,11 X
27 Čes­ká pirát­ská stra­na 27 16,07 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 19 11,30 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00
30 ANO 2011 40 23,80 X
31 Agrár­ní demo­kra­tic­ká stra­na 1 0,59 X
32 Mora­va­né 0 0,00
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00
34 Demo­kra­tic­ká stra­na zele­ných 2 1,19 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00
36 Koa­li­ce Sou­krom­ní­ci, NEZ 0 0,00
37 Evro­pa spo­leč­ně 1 0,59 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 7,73 X
40 Alter­na­ti­va pro Česk. rep.2017 0 0,00