Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů (dále jen „Zása­dy“) popi­su­jí způ­sob zís­ká­vá­ní, pou­ží­vá­ní a dal­ší­ho naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji zís­ka­ný­mi pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní http://www.novavesnadpopelkou.cz (dále jen „webo­vé roz­hra­ní“)

Správ­ce osob­ních úda­jů:

Obec­ní úřad Nová ves nad Popel­kou se síd­lem: Obec­ní úřad Nová ves nad Popel­kou 244, 512 71  Nová Ves n. Pop

IČ: 00275948

DIČ: CZ 00275948

ZUJ: 577341

ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n

Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Kon­takt­ní úda­je správ­ce osob­ních úda­jů:

Adre­sa pro doru­čo­vá­ní: Obec­ní úřad Nová ves nad Popel­kou 244, 512 71 Nová Ves n. Pop

Tele­fon­ní čís­lo: (+420) 481 675 173

Kon­takt­ní e-mail: ou@novavesnadpopelkou.cz

 

Ochra­na osob­ních úda­jů je pro nás veli­ce důle­ži­tá. Pro­sí­me o důsled­né sezná­me­ní se s těmi­to Zása­da­mi, kte­ré obsa­hu­jí důle­ži­té infor­ma­ce týka­jí­cí se naklá­dá­ní s vaši­mi osob­ní­mi úda­ji a sou­vi­se­jí­cích práv a povin­nos­tí.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Čím se řídí­me při naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji?

Při naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji postu­pu­je­me v sou­la­du s práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky a pří­mo pou­ži­tel­ný­mi před­pi­sy Evrop­ské unie, zejmé­na s naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (dále jen „naří­ze­ní“) a záko­nem č. 480/2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti a o změ­ně někte­rých záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

 • Co jsou osob­ní úda­je?

Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce, kte­ré iden­ti­fi­ku­jí nebo mohou iden­ti­fi­ko­vat kon­krét­ní fyzic­kou oso­bu. Osob­ní­mi úda­ji jsou zejmé­na (avšak niko­liv výluč­ně):

 • iden­ti­fi­kač­ní úda­je, jako např. jmé­no a pří­jme­ní, název fir­my, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, daňo­vé iden­ti­fi­kač­ní čís­lo;
 • kon­takt­ní úda­je, jako např. adre­sa byd­liš­tě (nebo doru­čo­va­cí adre­sa), tele­fon­ní čís­lo, emai­lo­vá adre­sa;
 • dal­ší úda­je, jako např. ban­kov­ní spo­je­ní.

 

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Jak zís­ká­vá­me vaše osob­ní úda­je?

Své osob­ní úda­je nám posky­tu­je­te zejmé­na při vypl­ně­ní kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře. Pokud dojde k jaké­ko­liv změ­ně vaši­ch osob­ních úda­jů, infor­muj­te nás o tom pro­sím.

 • Na jakém zákla­dě a pro jaké úče­ly zpra­co­vá­vá­me vaše osob­ní úda­je?
 • Osob­ní úda­je zada­né při vypl­ně­ní kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře může­me bez vaše­ho výslov­né­ho sou­hla­su zpra­co­vá­vat za úče­lem dal­ší komu­ni­ka­ce. Dále může­me tyto úda­je zpra­co­vá­vat na zákla­dě a za úče­lem spl­ně­ní naši­ch záko­nem sta­no­ve­ných povin­nos­tí (zejmé­na evi­denč­ní povin­nos­ti, archi­va­ce daňo­vých dokla­dů apod.) a na zákla­dě naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu pro úče­ly ochra­ny naši­ch práv­ních náro­ků.

Pou­žít vaše osob­ní úda­je k jiné­mu úče­lu, než pro kte­rý byly zís­ká­ny, může­me jen na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su.

 • Po jak dlou­hou dobu úda­je vyu­ží­vá­me?

Osob­ní úda­je zada­né v rám­ci kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře vyu­ží­vá­me pou­ze po dobu nezbyt­nou pro spl­ně­ní smlou­vy a spl­ně­ní práv­ních povin­nos­tí, resp. pro ochra­nu naši­ch práv­ních náro­ků.

 

3. VAŠE PRÁVASOUVISLOSTIOSOBNÍMI ÚDAJI

 • Prá­vo na odvo­lá­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů

Pokud zpra­co­vá­vá­me vaše osob­ní úda­je jen na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su (tj. bez jiné­ho zákon­né­ho důvo­du), může­te ten­to sou­hlas kdy­ko­liv odvo­lat.

Odvo­lá­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­ním vaši­ch osob­ních úda­jů je mož­né kdy­ko­liv, a to:

 • pro­střed­nic­tvím e-mai­lu zasla­né­ho na naši kon­takt­ní e-mai­lo­vou adre­su;
 • tele­fo­nic­ky na našem kon­takt­ním tele­fon­ním čís­le;
 • písem­ně for­mou dopi­su zasla­né­ho na naši doru­čo­va­cí adre­su;
 • v pří­pa­dě obchod­ních sdě­le­ní – způ­so­bem, kte­rý je uve­den v kaž­dém e-mai­lu obsa­hu­jí­cím obchod­ní sdě­le­ní (klik­nu­tím na odhla­šo­va­cí odkaz nebo jiným způ­so­bem).

Odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­na zákon­nost zpra­co­vá­ní úda­jů pro­vá­dě­né­ho do doby odvo­lá­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­ním.

 • Prá­vo na pří­stup k osob­ním úda­jům

Máte prá­vo nás požá­dat o infor­ma­ci, zda pro­vá­dí­me zpra­co­vá­ní vaši­ch osob­ních úda­jů. Pokud vaše úda­je zpra­co­vá­vá­me, máte prá­vo na pří­stup k těm­to osob­ním úda­jům a zejmé­na k násle­du­jí­cím infor­ma­cím:

 • účel zpra­co­vá­ní;
 • kate­go­rie zpra­co­vá­va­ných osob­ních úda­jů;
 • pří­jem­ci nebo kate­go­rie pří­jem­ců, kte­rým budou osob­ní úda­je zpří­stup­ně­ny;
 • doba, po kte­rou budou osob­ní úda­je ulo­že­ny.

Na vaši žádost vám poskyt­ne­me kopii zpra­co­vá­va­ných úda­jů. Za dal­ší kopie vám může­me účto­vat admi­nis­tra­tiv­ní popla­tek nepře­vy­šu­jí­cí nákla­dy spo­je­né s vyho­to­ve­ním a pře­dá­ním těch­to dal­ších kopií.

 • Prá­vo na opra­vu

Pokud jsou vaše osob­ní úda­je nepřes­né nebo neú­pl­né, máte prá­vo poža­do­vat bez­od­klad­nou nápra­vu, tj. opra­vu nepřes­ných úda­jů a/nebo dopl­ně­ní neú­pl­ných úda­jů.

 • Prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní

Máte prá­vo kdy­ko­liv vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní vaši­ch osob­ních úda­jů, pokud je zpra­co­vá­vá­me pro úče­ly pří­mé­ho mar­ke­tingu včet­ně jaké­ho­ko­liv auto­ma­ti­zo­va­né­ho zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů. Po vzne­se­ní námit­ky pře­sta­ne­me vaše osob­ní úda­je pro tyto úče­ly dále zpra­co­vá­vat.

 • Prá­vo na výmaz („prá­vo být zapo­me­nut“)

Máte prá­vo poža­do­vat, abychom vaše osob­ní úda­je sma­za­li, pokud:

 • osob­ní úda­je již nej­sou potřeb­né pro úče­ly, pro kte­ré byly shro­máž­dě­ny nebo zpra­co­vá­vá­ny;
 • jste odvo­la­li sou­hlas se zpra­co­vá­ním;
 • jste vznes­li námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů;
 • osob­ní úda­je byly zpra­co­vá­vá­ny pro­ti­práv­ně.

Pokud nee­xis­tu­jí zákon­né důvo­dy pro odmít­nu­tí vyma­zá­ní, jsme povin­ni vaší žádosti vyho­vět.

 • Prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní

Máte prá­vo poža­do­vat, abychom ome­zi­li zpra­co­vá­ní vaši­ch osob­ních úda­jů, pokud:

 • popí­rá­te přes­nost svých osob­ních úda­jů;
 • je zpra­co­vá­ní pro­ti­práv­ní a vy namís­to výma­zu žádá­te o ome­ze­ní zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů;
 • již vaše osob­ní úda­je nepo­tře­bu­je­me pro úče­ly zpra­co­vá­ní, ale vy je poža­du­je­te pro urče­ní, výkon či obha­jo­bu práv­ních náro­ků;
 • vzne­se­te námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní.

Při ome­ze­ní zpra­co­vá­ní jsme pou­ze opráv­ně­ni vaše osob­ní úda­je ulo­žit; dal­ší zpra­co­vá­ní je mož­né jen s vaším sou­hla­sem, nebo ze zákon­ných důvo­dů.

Pokud je zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů ome­ze­no z důvo­du námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní, trvá ome­ze­ní po dobu nut­nou pro zjiš­tě­ní, zda jsme povin­ni vaší námit­ce vyho­vět.

Pokud je zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů ome­ze­no z důvo­du popře­ní přes­nos­ti úda­jů, trvá ome­ze­ní po dobu ově­ře­ní přes­nos­ti úda­jů.

 • Prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů

Máte prá­vo na zís­ká­ní vaši­ch osob­ních úda­jů, kte­ré jste nám poskyt­li, ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu a jejich pře­dá­ní jiné­mu správ­ci osob­ních úda­jů.

 • Jak může­te svá prá­va uplat­nit?

Vaše prá­va v sou­vis­los­ti s osob­ní­mi úda­ji může­te uplat­nit pro­střed­nic­tvím naši­ch kon­takt­ních úda­jů. Veš­ke­ré infor­ma­ce a úko­ny vám budou poskyt­nu­ty bez zby­teč­né­ho odkla­du.

Při ochra­ně vaši­ch osob­ních úda­jů vám vyjde­me maxi­mál­ně vstříc. Pokud ovšem s vyří­ze­ním nebu­de­te spo­ko­je­ni, máte prá­vo obrá­tit se na pří­sluš­né orgá­ny, zejmé­na na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů (http://www.uoou.cz), kte­rý vyko­ná­vá dozor nad ochra­nou osob­ních úda­jů. Tím­to usta­no­ve­ním není dotče­no vaše opráv­ně­ní obrá­tit se se svým pod­ně­tem na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů pří­mo.

Pokud se zejmé­na vaše byd­liš­tě, mís­to výko­nu zaměst­ná­ní nebo mís­to údaj­né­ho poru­še­ní ochra­ny osob­ních úda­jů nachá­zí mimo Čes­kou repub­li­ku v jiném člen­ském stá­tě Evrop­ské unie, může­te se obrá­tit na pří­sluš­ný dozo­ro­vý úřad v tom­to člen­ském stá­tě.

 

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kdo zpra­co­vá­vá vaše osob­ní úda­je?

Jsme správ­cem osob­ních úda­jů ve smys­lu naří­ze­ní.

V roz­sa­hu, jaký je nut­ný pro spl­ně­ní smlou­vy nebo dal­ších povin­nos­tí, jsme opráv­ně­ni vaše osob­ní úda­je pře­dá­vat i dal­ším oso­bám, např. doprav­cům nebo dal­ším oso­bám podí­le­jí­cím se na spl­ně­ní smlou­vy či naši­ch povin­nos­tí. Pří­pad­ně může­me pově­řit i jiné zpra­co­va­te­le osob­ních úda­jů. Kdo kon­krét­ně vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá, vám sdě­lí­me také na zákla­dě vaše­ho dota­zu. Vaše osob­ní úda­je nebu­dou pře­dá­vá­ny do stá­tů mimo Evrop­skou unii.

Vaše osob­ní úda­je dále zpra­co­vá­vá:

ACTIVE 24, s.r.o.;

 • Jak zpra­co­vá­vá­me vaše osob­ní úda­je?

Osob­ní i dal­ší zís­ká­va­né úda­je jsou plně zabez­pe­če­ny pro­ti zne­u­ži­tí. Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny v elek­tro­nic­ké podo­bě auto­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem nebo v tiš­tě­né podo­bě neau­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem.

 

5. SOUBORY COOKIES 

 • Co jsou to coo­kies?

Coo­kies jsou tex­to­vé sou­bo­ry uklá­da­né do počí­ta­če nebo jiné­ho elek­tro­nic­ké­ho zaří­ze­ní kaž­dé­ho návštěv­ní­ka webo­vé­ho roz­hra­ní, kte­ré umož­ňu­jí fun­go­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní.

Coo­kies naše­ho webo­vé­ho roz­hra­ní neshro­maž­ďu­jí osob­ní úda­je, pou­ze umož­ňu­jí správ­né fun­go­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní pomo­cí nezbyt­ných a výkon­nost­ních coo­kies.

 • Jaké coo­kies a pro jaké úče­ly je webo­vé roz­hra­ní vyu­ží­vá?

Webo­vé roz­hra­ní pou­ží­vá relač­ní (dočas­né) coo­kies, kte­ré jsou auto­ma­tic­ky mazá­ny po ukon­če­ní pro­hlí­že­ní webo­vé­ho roz­hra­ní. Dále vyu­ží­vá trva­lé coo­kies, kte­ré zůstá­va­jí ve vašem zaří­ze­ní, dokud je nesma­že­te.

Coo­kies, kte­ré vyu­ží­vá webo­vé roz­hra­ní, jsou násle­du­jí­cí:

 • coo­kies prv­ní stra­ny – tyto coo­kies jsou při­řa­ze­ny k domé­ně naše­ho webu; jed­ná se o nezbyt­né coo­kies a výkon­nost­ní coo­kies, mohou být dočas­né nebo trva­lé;
  • nezbyt­né coo­kies – umož­ňu­jí navi­ga­ci na webo­vém roz­hra­ní a vyu­ží­vá­ní základ­ních funk­cí, nijak vás nei­den­ti­fi­ku­jí a nejed­ná se o osob­ní úda­je;
  • výkon­nost­ní coo­kies – slou­ží pro ana­lý­zu způ­so­bu vyu­ží­vá­ní webo­vé­ho roz­hra­ní (počet návštěv, čas strá­ve­ný na webo­vém roz­hra­ní apod.); úda­je zís­ka­né těmi­to coo­kies jsou ano­nym­ní.
  • Pou­ží­va­né služ­by pra­cu­jí­cí s coo­kies

Webo­vé roz­hra­ní pou­ží­vá služ­bu Goo­gle Ana­ly­tics a pří­pad­ně i dal­ší služ­by posky­to­va­né spo­leč­nos­tí Goo­gle, Inc (dále jen „Goo­gle“). Tyto služ­by pra­cu­jí s infor­ma­ce­mi zís­ka­ný­mi pro­střed­nic­tvím sou­bo­rů coo­kies.

Pokud vás zají­má, jak Goo­gle vyu­ží­vá data, kte­ré od nás zís­ká­vá, a jak zpra­co­vá­ní upra­vit nebo zaká­zat, dozví­te se tyto infor­ma­ce klik­nu­tím na násle­du­jí­cí odkaz: Jak Goo­gle vyu­ží­vá data, když pou­ží­vá­te weby nebo apli­ka­ce naši­ch part­ne­rů.

Tyto Zása­dy jsou plat­né a účin­né od 25. 5. 2018.