Zásady ochrany soukromí

Tyto zása­dy se vzta­hu­jí na prak­tic­ké dodr­žo­vá­ní prá­va na sou­kro­mí z hle­dis­ka ochra­ny osob­ních úda­jů v sou­vis­los­ti s těmi­to webo­vý­mi strán­ka­mi pro­vo­zo­va­ný­mi obcí Nová Ves nad Popel­kou (dále jen “obec”). Nepře­bí­rá­me však odpo­věd­nost za obsah a prak­tic­ké uplat­ňo­vá­ní ochra­ny sou­kro­mí na jiných webo­vých strán­kách, na kte­ré na naši­ch strán­kách odka­zu­je­me.

Vše­o­bec­ná pra­vi­dla
Obec plně respek­tu­je Vaše prá­vo na sou­kro­mí a neshro­maž­ďu­je žád­né osob­ní úda­je o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) pro­ka­za­tel­ný sou­hlas. Pro úče­ly sta­tis­tic­ké­ho hod­no­ce­ní návštěv­nos­ti webo­vých strá­nek jsou pou­ze sle­do­vá­ny IP adre­sy, z nichž uži­va­te­lé na tyto strán­ky při­stu­pu­jí. Úda­je jsou archi­vo­vá­ny po dobu 1 měsí­ce a poté jsou likvi­do­vá­ny.

Obec neshro­maž­ďu­je žád­né dal­ší úda­je, kte­ré by moh­ly iden­ti­fi­ko­vat návštěv­ní­ky těch­to webo­vých strá­nek. To se však netý­ká infor­ma­cí, kte­ré sdě­lu­je­te dob­ro­vol­ně, napří­klad pro­střed­nic­tvím e-mai­lu nebo při pou­ži­tí webo­vé­ho for­mu­lá­ře, kde je zřej­mý sou­hlas s jejich pou­ži­tím pro pří­sluš­ný účel. Žád­ná infor­ma­ce, kte­rou poskyt­ne­te pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek obce, není bez Vaše­ho sou­hla­su zpří­stup­ně­na tře­tí stra­ně a obec ji pou­ži­je pou­ze pro úče­ly, pro kte­ré jste ji poskyt­li.
Při zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů obec dbá na dodr­žo­vá­ní nej­přís­něj­ších norem zabez­pe­če­ní a důvěr­nos­ti zaru­ču­jí­cí sou­lad se záko­nem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů a o změ­ně někte­rých záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Shro­maž­ďo­vá­ní a pou­ži­tí úda­jů
Náš posky­to­va­tel při­po­je­ní k inter­ne­tu, kte­rý zazna­me­ná­vá úda­je na vlast­ní zod­po­věd­nost a kte­rý je vázán v tom­to ohle­du před­pi­sy o důvěr­nos­ti, nesmí zpřístup­nit pří­sluš­né tech­nic­ké infor­ma­ce o návštěv­ní­cích jed­not­li­vých webo­vých strá­nek, pokud mu zpří­stup­ně­ní urči­tých infor­ma­cí neu­klá­dá zákon.
Když pro­hlí­ží­te nebo sta­hu­je­te obsah webo­vých strá­nek obce, nej­sou shro­maž­ďo­vá­ny a uklá­dá­ny žád­né infor­ma­ce.
Úřad nepo­u­ží­vá coo­kies za úče­lem zís­ká­ní infor­ma­cí o uži­va­te­lích.

Změ­ny
V pří­pa­dě jakých­ko­li změn zásad ochra­ny sou­kro­mí budou změ­ny uve­de­ny na této strán­ce.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.