Závěrečný účet 2015 MRT

Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2015

Pod­le § 17 záko­na č. 250/2000 Sb. o roz­počto­vých pra­vi­dlech územ­ních roz­počtů ve zně­ní plat­ných před­pi­sů byl vypra­co­ván závě­reč­ný účet dob­ro­vol­né­ho svaz­ku obcí  Mir­ko­re­gi­o­nu Tábor za rok 2015.

Závě­reč­ný účet – podrob­ný pře­hled

Zprá­va o pře­zkou­má­ní DSO MRT