Divadelní spolek FRK

( Webové stránky divadel­ního souboru FRK v Nové Vsi nad Popelk­ou )

 

Bylo neby­lo jed­no krás­né velké jeviště. Bylo moc smut­né, pro­tože vzpomí­nalo, jak se po něm procházeli králové, princezny, řádili čer­ti a čar­o­dějnice, podupá­vali taneční­ci, hud­ba hrála a bylo veselo.

Jed­no­ho krás­ného jarního večera se po dlouhých pat­nác­ti letech rozsvíti­ly reflek­to­ry, přišli her­ci a začali zkoušet divadel­ní hru. Teď s odstu­pem času vidíme vše idylicky, jako vše, na co se vzpomíná. Ale neby­la to tak snad­ná ces­ta.

Z mno­ha různých příčin, které neznám tak, aby­ch o nich mohla mlu­vit, skonči­la čin­nost Divadel­ního spolku Slo­van v Nové Vsi nad Popelk­ou v roce 1990.

S myšlenk­ou začít zno­va jsem koke­to­vala dlouho. Když jsem po prvním nes­mělém rozhovoru s paní starostk­ou Mar­ií Kynčlovou zjis­ti­la, že můj sen se možná uskuteční, vrhla jsem se do práce. Začali jsme vybírat hru a hle­dat herce. Paní starostka nás vza­la pod obec­ní kříd­la, čímž nám odpad­la velká starost.

Divadel­ní hru Hol­gera Eck­er­ta Mrtvý přišel na návštěvu jsme zvo­lili pro to,že nepotře­bo­vala velký počet her­ců. Zároveň s pil­ným zkoušením jsem začala obcházet spon­zo­ry, aby­chom měli něco do začátku. Z obec­ního rozpoč­tu jsme dostali 3000,-kč. Od spon­zorů 12 300,-,. Začali jsme se zabý­vat názvem naše­ho souboru. Dlouho jsme se dohadovali, vymýšleli, až zvítězil nápad dát název po před­chozích režisérech. Tak vznikl Divadel­ní soubor Frk při škol­ské a kul­turní komisi v Nové Vsi nad Popelk­ou.

Vrhali jsme se s takovým nadšením do práce, že jsme se ze zkoušek vraceli až před půl­nocí. Ráno v pět hod­in vstá­vat do práce se moc nechtělo. Byla to nád­hera, všich­ni se snažili, měli spousty nápadů. Hru jsme si uprav­ili a přizpů­so­bili dnešní době. Také jsme pra­co­v­ali na scéně.

Rozhodli jsme se pro reál­nou scénu.. Okno, par­a­van a bar nám pomohli dát dohro­mady Pavel Špi­dlen a Milek Fišar. Pro­tože mají všich­ni člen­ové mno­ho aktiv­it a náročná zaměst­nání, neby­lo vždy lehké dát zkoušku dohro­mady. Byla to od všech velká oběť. Stanovili jsme datum pre­miéry na 5.listopadu 2005. Dala jsem tisknout plaká­ty. Poz­vali jsme si fotografa Milana Otmara, který udělal fotky na vysoké úrovni. Psala jsem články do lom­nick­ých nov­in, pojiz­er­ských listů. Rozváže­la plaká­ty po širokém okolí, zadala hlášení v rozh­lase o našem před­stavení. Do každé domác­nos­ti v naší Vsi přišla pozvánka do divad­la. Na naše před­tavení jsem poz­vala zás­tupce z deseti ochot­nick­ých souborů z okolí. Vstoupili jsme do Svazu českých ochot­nick­ých souborů Jiz­er­ské oblasti. Poz­vali jsme na naše před­stavení také všech­ny spon­zo­ry a připrav­ili pohoštění. . Na pre­miéru jsme připrav­ili výs­tavu fotografií z divadel­ních před­stavení za posled­ních dvacet let. Byla to mravenčí práce. Něk­teré fotografie zapůjčili bývalí člen­ové DS Slo­van. Na tři velké pan­e­ly jsme rozmístili fotografie s názvem hry a datem pre­miéry. Pan­e­ly jsme dali do před­sálí, kde jsme zároveň naaranžo­vali mal­ou výs­tavu kostýmů, které tak dlouho čeka­ly až je něk­do opráší.

Už je to tu! Lidé se scháze­jí, sál se zaplňu­je. Nes­tačí připravená mís­ta, musí se přidá­vat židle, aby si přes tři sta diváků mělo kam sed­nout! Za opo­nou vrcholí napětí. Her­ci si tisknou ruce a objí­ma­jí se! Zhasíná sál. Šum se utišu­je, na oponu míří reflek­to­ry do jejíchž světel přichází paní starostka Marie Kynčlová, režisérka Ivana Nosková, autor hud­by Miroslav Pěnička, autorka book­le­tu k cd a plaká­tu Nataša Kalousková. Všich­ni víta­jí diváky a společně pokřtí cd vydané k této pre­miéře.

Zazní první tóny hud­by, otvírá se opona a začíná se psát nová his­to­rie Divadel­ního souboru FRK v Nové vsi nad Popelk­ou.

Ivana Nosková

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.