Kontakt

Starosta: VLADIMÍR TOMÁŠEK

51271 Nová Ves n. Pop. 244
481 675 173(tel.), 724 180 478(mobil)
481 675 173(hospodářka)
E-mail: starosta@novavesnadpopelkou.cz , ou@novavesnadpopelkou.cz
WWW: www.novavesnadpopelkou.cz

ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n

 

Úřední hodiny:

Po 08:00–11:30 12:30–17:00
St 08:00–11:30 12:30–17:00

Obec­ní úřad se nebrá­ní návštěvě obča­nů
I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY, ale
NEMŮŽE zajis­tit stá­lou pří­tom­nost pra­cov­ní­ků.

Pro kon­tak­to­vá­ní a sdě­le­ní Vaši­ch námě­tů a při­po­mí­nek může­te vyu­žít for­mu­lář uve­de­ný dole na této strán­ce.

Na dota­zy odpo­ví­dá­me v nej­krat­ším mož­ném ter­mí­nu. V pří­pa­dě vypl­ně­ní kon­takt­ní­ho e-mai­lu je zaslá­na kopie odpo­vě­di pří­mo do Vaší schrán­ky.

Jinak nám také může­te pří­mo zaslat e-mail na e-mai­lo­vou adre­su 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napiš­te nám a my Vám co nej­rych­le­ji odpo­ví­me.

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.